Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina Nezábudka 3
Balík Slovenčina Nezábudka 3
 • 10.80 € 5 ks a viac
 • 11.40 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.40 € menej ako 5 ks
 • 10.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenčina Nezábudka 3

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina Nezábudka 3

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnicová sada Nezábudka je koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, ale s unikátnym spracovaním a s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. Nezábudka vznikla ako odpoveď na dopyt učiteľov po kvalitných a moderných tituloch zo slovenského jazyka a neustále sa podľa požiadaviek učiteľov aktualizuje. Jej autorkou je učiteľka z praxe.

Balík obsahuje:

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Učebnica: 
Rozsah: 120 strán
Formát: A4


Pracovný zošit: 
Rozsah: 64 strán 
Formát: A4


 • 10.80 € 5 ks a viac
 • 11.40 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.40 € menej ako 5 ks
 • 10.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnicová sada Nezábudka je koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, ale s unikátnym spracovaním a s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. Nezábudka vznikla ako odpoveď na dopyt učiteľov po kvalitných a moderných tituloch zo slovenského jazyka a neustále sa podľa požiadaviek učiteľov aktualizuje. Jej autorkou je učiteľka z praxe.

Balík obsahuje:

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Učebnica: 
Rozsah: 120 strán
Formát: A4


Pracovný zošit: 
Rozsah: 64 strán 
Formát: A4


Obsah


Prečo používať učebnicu Slovenčinu - Nezábudku 3 od Taktiku: 

 • oddelená gramatická a slohová zložka. Toto spracovanie vychádza z požiadaviek pedagógov z praxe, ktorí uprednostňujú takéto usporiadanie. Pedagóg môže pracovať flexibilnejšie a pristupovať ku každej zložke samostatne a podľa potreby. Úlohy sú zamerané nielen na poznávanie jednotlivých slohových útvarov, ale aj na čítanie s porozumením a vytvorenie vlastného útvaru, či už ide o rozprávanie, vizitku alebo správu. 
 • výber vybraných slov opierajúci sa o aktívnu slovnú zásobu detí. Vybrané slová, ktoré sa deti učia sú zostavené tak, aby ich vedeli využiť v bežnej komunikácii a aktívne tak aplikovať nadobudnuté poznatky. V osvojení pomáhajú aj rozmanité úlohy, ktoré deti priamo nabádajú, aby vybrané slovo použili vo vete, alebo aby ho do vety vhodne doplnili.  
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí. V učebnici sa nachádza množstvo úloh, ktoré sú zamerané na to, aby deti tvorili príbuzné slová, hľadali synonymá, na základe obrázka vysvetlili význam daného slova alebo slová priamo vyhľadávali v Krátkom slovníku slovenského jazyka, čím si rozširujú slovnú zásobu a zároveň sa učia používať novonadobudnuté poznatky v správnom kontexte.  
 • špeciálne vytvorené motivačné texty a básne. Všetky texty boli vytvorené špeciálne pre potreby pedagógov a žiakov. Obsahujú tak presne tie gramatické/slohové javy, ktoré si žiaci majú osvojiť prípadne zopakovať 
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky iŠVP. V učebnici nájdete 10 diktátov zamerané na precvičenie javov stanovených iŠVP. Diktáty boli vytvorené špeciálne pre učebnicu a tvoria ucelený príbeh. 
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností. Učebnica obsahuje množstvo úloh zameraných na to, aby žiaci popisovali obrázok či fotografiu alebo odpovedali na otázky viažúce sa  textu. Takéto úlohy rozvíjajú schopnosť detí tvoriť vety, súvetia či krátke príbehy. Zároveň sa rozvíja schopnosť čítať s porozumením, keďže odpovede na otázky hľadajú v príslušných textoch. 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva. Množstvo fotografií sa nachádza najmä v kapitolách venovaných vybraným slovám. Pomáhajú najmä žiakom, keďže často zobrazujú javy či predmety, ktoré dnes už nie sú také bežné alebo sa s nimi nemali možnosť stretnúť, napríklad ryžovanie zlata, rytina či koryto.

Užitočné informácie nájdu žiaci aj na obálke. Z jednej strany sa nachádza zoznam a stručná charakteristika základných druhov kodifikačných príručiek, teda Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka a Synonymický slovník slovenčiny. Z druhej strany nájdu prehľad učiva slohovej časti tretieho ročníka.


Prečo používať pracovný zošit Slovenský jazyk 3 od Taktiku:Prečo používať pracovný zošit Slovenčina - Nezábudka 3 od Taktiku: 


 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. V pracovnom zošite sa nachádzajú rôzne typy úloh, doplňovačky, viacsmerovky, tajničky, krížovky, kvízové úlohy a mnoho ďalších. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň však dostatočne preveria znalosť daného učiva. 
 • výber vybraných slov opierajúci sa o aktívnu slovnú zásobu detí. Úlohy sú zostavené tak, aby vybrané slová, ktoré sa majú žiaci naučiť, vedeli aj prakticky použiť v správnom kontexte. Slová, ktorým nerozumejú sú zase vysvetlené na konkrétnom príklade, aby si žiak vytvoril správnu súvislosť. Úlohy sa dostatočne zrozumiteľne vysvetľujú pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný význam aj pravopis (napr. byť – biť, pisk - pysk, rým - Rím). 
 • podpora rozvíjania medzipredmetových vzťahov. V pracovnom zošite nájdete aj kvízové úlohy, kde žiaci využijú poznatky z iných predmetov, napríklad poznatky z prírodovedy či vlastivedy. 
 • úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Zadania k úlohám sa vzťahujú na jednotlivé texty a sú formulované tak, aby žiaci vyhľadávali určitú informáciu priamo v texte alebo odpovedali na otázky o obsahu textu. Rozvíja sa tak schopnosť čítať s porozumením, s čím majú žiaci vo všeobecnosti problém.
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Plnofarebný pracovný zošit formátu A4 ponúka množstvo rozmanitých úloh pre deti, určených na overenie si a utvrdenie získaných poznatkov z učebnice slovenského jazyka. Množstvo úloh sa vzťahuje priamo na fotografiu, napríklad na základe javu na fotografii má žiak nájsť vhodné pomenovanie, ktoré je vybraným slovom. Niekedy slúžia fotografie aj ako pomôcka na vysvetlenie zložitejšieho javu.Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Slovenčina Nezábudka 3 na každých 15ks získavate 1ks Balík Slovenčina Nezábudka 3
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!