Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0

Obchodné podmienky

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

Krompašská 510/96
040 11 Košice
Zapísaná v ORSR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 24508/V

IČO: 45258767
DIČ: 2022906292
IČ DPH: SK2022906292
Poštová adresa redakcie: P. O. Box 100, 040 11 Košice
Prevádzka: Pri prachárni 18, 040 11 Košice
Číslo účtu: 2662693554/0200Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547


Obchodné podmienky

1. Akákoľvek objednávka v súlade s obchodnými podmienkami (poštová, telefonická, elektronická) je záväzná. Objednávateľ sa zaväzuje objednaný tovar pri doručení prevziať a uhradiť sumu uvedenú na faktúre v termíne splatnosti.

2. Objednávateľ je povinný v objednávkovom formulári pravdivo uviesť všetky požadované údaje.

3. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., sa zaväzuje prijať a spracovať každú platnú objednávku. O spracovaní objednávky informuje objednávateľa na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.

4. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., sa zaväzuje doručiť objednaný tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných dní od prijatia objednávky, a to na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade, že objednávateľom je spotrebiteľ, spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. doručí objednaný tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny objednaného tovaru.

5. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.

6. V prípade, že objednávateľom je škola, na každých objednaných 15 ks pracovných zošitov pre žiakov z daného predmetu a ročníka sa objednávateľovi poskytuje tiež 1 ks pracovného zošita pre učiteľa zdarma. V prípade, ak je v objednávke uvedený vyšší počet zošitov pre učiteľa, zošity navyše budú účtované podľa platného cenníka.

7. V prípade, že objednávateľom je škola, na každých objednaných 15 ks žiackych pracovných zošitov Hravá matematika pre 5. - 9. ročník a na každých objednaných 10 ks žiackych pracovných zošitov Hravá ruština sa objednávateľovi poskytuje 1 ks učiteľského zošita zdarma. Učiteľský zošit nad rámec bezplatného nároku je možné zakúpiť len pri objednaní 5 a viac ks žiackych pracovných zošitov z daného predmetu a ročníka.

8. K pracovným zošitom, ktoré nemajú učiteľskú verziu, poskytuje spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. učiteľom za nižšie uvedených podmienok metodické príručky s riešeniami úloh. Metodickú príručku v elektronickej forme obdrží objednávateľ pri objednaní 5 a viac ks pracovných zošitov z daného ročníka iba v prípade, že objednávateľom je škola.

9. Úhrada faktúry môže byť vykonaná prevodom, priamym vkladom na účet, v hotovosti prostredníctvom dobierky alebo poštovou poukážkou. Každá platba musí obsahovať variabilný symbol – číslo faktúry. V opačnom prípade nie je možné identifikovať platbu a faktúra je považovaná za neuhradenú. Objednávateľ je povinný uchovať doklad o úhrade.

10. Pri objednaní 5 a viac ks žiackych pracovných zošitov, bude objednaný tovar doručený prostredníctvom prepravnej spoločnosti priamo na adresu uvedenú v objednávke. Táto služba je bezplatná.

11. Poštovné a balné je bezplatné.

12. Každá škola na Slovensku má nárok na 1 ks žiackeho pracovného zošita z daného predmetu a ročníka ako ukážku. Pri objednaní 15 a viac ks pracovných zošitov z daného predmetu a ročníka zostáva ukážka na škole bezplatne, pri Hravej ruštine je to pri objednaní 10 a viac ks pracovných zošitov. V prípade, že škola neuskutoční objednávku pracovných zošitov ani do 30 dní odo dňa doručenia ukážky, je škola povinná v rovnakej lehote nepoškodené ukážky vrátiť na poštovú adresu vydavateľstva.

13. V prípade reklamácie, ak je dodaný tovar neúplný, chybný alebo poškodený, je potrebné obratom kontaktovať vydavateľstvo. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., garantuje vybavenie reklamácie v čo najkratšom možnom čase a na náklady spoločnosti. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom, vznikajú v prípade vád tovaru práva podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

14. Pri zasielaní reklamovaného tovaru je potrebné ho zaslať na poštovú adresu vydavateľstva a k tovaru priložiť kópiu faktúry spolu so sprievodným listom s popisom chyby alebo dôvodu reklamácie.

15. V prípade, že objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, akým spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo ak na ňu neodpovie ani do 30 dní odo dňa jej odoslania, má takýto objednávateľ podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia tohto sporu. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť tiež platformu alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré je dostupné na webovej adrese http://download.taktik.sk/formular.pdf.

17. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom udeľuje odoslaním objednávkového formulára v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (mena a priezviska), a to za účelom spracovania objednávky a doručenia objednaného tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný.

18. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie publikácií vydavateľstva alebo ich častí bez súhlasu vydavateľstva je zakázané a bude postihované podľa zákona.

19. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto podmienky a upozorniť na to zákazníkov na webovej stránke v časti Obchodné podmienky.

20. So svojimi podnetmi alebo sťažnosťami sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom týchto kontaktov:

TELEFONICKY : tel.: 055/671 46 89 mobil: 0911 931 196 v čase 7.30 – 16.00 hod.

ELEKTRONICKY : e-mail: taktik@taktik.sk

POŠTOU : TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. P. O. BOX 100

21. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci si môže skontrolovať osobné údaje, zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu písomne e-mailom na e-mailovú adresu taktik@taktik.sk

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto soracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnené, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona 122/2013 Z.z pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytované a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4400/B

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu taktik@taktik.sk alebo call centra.


Pridaná hodnota pre Vás:

Naším cieľom je byť Vaším nápomocným a spoľahlivým partnerom. Preto robíme maximum, aby ste boli s našimi službami a produktami spokojní. Vieme, že učebné pomôcky potrebujete mať čo najskôr. Každú objednávku expedujeme najneskôr do 10 pracovných dní od jej prijatia. Snažíme sa Vám čo najviac napomôcť pri Vašej práci. Preto sme ku každému pracovnému zošitu pripravili učiteľský zošit, alebo elektronickú metodiku s riešeniami. Každý učiteľ má iné preferencie. Preto si u nás môžete vybrať formu úhrady, ktorá Vám najviac vyhovuje. Či už poštovou poukážkou, prevodom, priamym vkladom na účet, alebo platbu v hotovosti pri prebratí balíka.

Sme radi, že sa na mnohých školách používajú naše pracovné zošity. Preto ako bonus Vám zašleme za každých 15 pracovných zošitov z daného predmetu 1 kus pre učiteľa úplne zadarmo, pri Hravej ruštine je to za každých 10 kusov pracovných zošitov. A na zvyšné zošity pre žiakov dostanete zľavu.

Šetríme nielen Váš čas, ale aj peniaze. Každý balík Vám doručíme kuriérom priamo až do školy. A to úplne bezplatne. S nami nikdy nekupujete mačku vo vreci. Každý pracovný zošit si môžete bezplatne pozrieť, a v prípade, ak Vás neosloví, je potrebné ho do 30 dní vrátiť. Kvalita pracovných zošitov je pre nás prioritou. Naše učebné pomôcky preto pripravujú výhradne učitelia z praxe.POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vážení zákazníci,

v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Vám nad rámec zákona umožňuje odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze: formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a súčasne vrátený tovar, tak ako je uvedené nižšie. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar zašlite alebo ho prineste na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Rovnako zodpovedáte za porušenie autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva.

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.


Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.


TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0800 130 006
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Po stlačení tlačidla “Odoslať” súhlasíte s tým, že Vás naša spoločnosť môže kontaktovať s cieľom splniť vašu požiadavku. Viac informácií o nakladaní s osobnými údajmi nájdete v Súhlas so spracovaním osobných údajov.