Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu s názvom TAKTIK (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu taktik.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Krompašská 510/96, 040 01 Košice, IČO: 45 258 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24508/V (ďalej len „predávajúci“), ako aj pre prípadné objednávky kupujúceho urobené poštou alebo telefonicky.

Kontaktné údaje predávajúceho:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Krompašská 510/96, 040 01 Košice, IČO: 45 258 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro, Vložka č. 24508/V

DIČ: 2022906292

IČ DPH: SK2022906292

Korešpondenčná adresa: P.O. Box 100, 040 11 Košice

tel.:  0950 103 205 (v čase 7.30 – 16.00 hod.)

e-mail: taktik@taktik.sk

kontakt pre reklamácie - reklamacie@taktik.sk

2.  Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria na diaľku kúpnu zmluvu na tovar.

3.  Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4.  Podnikateľom sa rozumie najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

5.  Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu objednávať tovary.

6.  Zmluvné strany sa dohodli, že tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení v platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.  Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

8.  Dohľad nad predajom tovaru na diaľku a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95II. Informácie o tovare a cene

1.  Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie farebných odtieňov titulnej strany tovaru je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že titulná strana tovaru môže byť odlišná v závislosti od poradového čísla vydania.

2.  Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v elektronickom obchode platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke predávajúceho. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Iba ak je táto kúpna cena vyššia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom "Objednávka číslo XY na Taktik.sk" sa považuje za návrh predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.


III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.  Objednávka vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho, alebo prijatá predávajúcim telefonicky alebo poštou, sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke.

2.  Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a následným odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, že s nimi súhlasí a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi ním a predávajúcim.

3.  Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.

4.  E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).

5.  Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) predávajúcim. Záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom "Objednávka č. XY na taktik.sk" na e-mailovú adresu kupujúceho.

6.  V prípade, ak má kupujúci záujem objednať si tovar s doručovacou adresou v zahraničí, neuplatní sa vyššie uvedení postup uzatvárania kúpnej zmluvy. V takom prípade je kupujúci povinný zaslať objednávku predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v elektronickom  obchode. Predávajúci bezodkladne spracuje jeho objednávku, a pokiaľ je schopný vyexpedovať tovar na adresu v zahraničí uvedenú kupujúcim, zašle kupujúcemu e-mail s konkrétnymi údajmi o preprave tovaru vrátane ceny prepravy a údajmi o predpokladanej dodacej lehote tovaru. Kupujúci je povinný v lehote 4 dní vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s takto zaslanými údajmi. V prípade, že sa v tejto lehote 4 dní kupujúci nevyjadrí, má sa za to, že nesúhlasí so zaslanými údajmi o preprave a lehote dodania tovaru a predávajúci jeho objednávku zruší. V prípade, ak s nimi kupujúci v uvedenej lehote vyjadrí súhlas, predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho záväznú akceptáciu objednávky.

7.  Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom.

8.  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, o spôsobe platby, mieste dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO), údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

9.  Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chybné informácie (nesprávne uvedené kontaktné údaje - doručovacia adresa, tel. číslo, e-mail a pod.), je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. V opačnom prípade sa bude mať za to, že poskytnuté informácie sú pravdivé.

10.Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 • a. o hlavných vlastnostiach tovaru informoval v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • b. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • c. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä o adrese jeho elektronickej pošty, na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • d. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • e. informáciu o celkovej cene tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, tak spôsob, akým sa vypočíta; ako aj o nákladoch na dopravu, poštovnom a iných nákladoch a poplatkoch, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, umiestnil na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • f. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho, informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • g. informoval o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, v čl. IV týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • h. informoval o poskytnutí formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy v čl. IV a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • i. o tom, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, v čl. IV týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • j. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v čl. IV týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • k. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, v čl. VIII týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • l. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • m. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • n. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • p. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ak si ju kupujúci písomne vyžiada, na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • q. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk, na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.


11.  Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa článku III., bodu 10., písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 9. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.


IV. Odstúpenie od zmluvy

1.  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.

2.  Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3.  Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • a.  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b.  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c.  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


4.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.  V súlade s ust. § 7 čl. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • a.  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • b.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • c.  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • d.  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • e.  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • f.  predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • g.  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

6.  Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.  Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe (doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných a reklamačných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu. 

8.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

9.  Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

11.  Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia.

12.  Spotrebiteľ predkladá spolu s vráteným tovarom doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave, v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, prípadne zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

13.  Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar v súvislosti s jeho vrátením poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

14.  V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 • a.  hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 • b.  náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.


Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

15.  Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

16.  Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

17.  Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

18.  Spotrebiteľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 1 čl. VI. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia, bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.  

19.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

20.  Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia, bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.


21.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

 • a) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
 • b) ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar.


22.  Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

 • a.  doporučenou poštou na adresu sídla kupujúceho alebo
 • b.  elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.


23.  Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z.

24.  Body 1. až 18. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci - podnikateľ je tak oprávnený odstúpiť od zmluvy len v súlade s Obchodným zákonníkom SR.


V. Platobné podmienky

1.  Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie:

 • a) v hotovosti, resp. platobnou kartou, pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierkou), ak je uzatvorená zmluva o preprave, a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
 • b) v hotovosti, resp. platobnou kartou alebo zrýchleným prevodom (vopred online), pri využití služby packeta.sk,
 • c) poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho (neplatí pre spotrebiteľov).


2.  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 1. písm. c) tohto článku, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.  V prípade, ak si kupujúci objedná tovar s doručovacou adresou v zahraničí, kupujúci môže uhradiť celkovú cenu výlučne bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho na základe platobných údajov zaslaných predávajúcim.VI. Podmienky dodania tovaru

1.  Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

2.  Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:

 • a) doručenie tovaru kuriérom,
 • b) doručenie tovaru na odberné miesta služby packeta.sk (platí pre spotrebiteľov).

3.  Ak je kupujúcim škola, poštovné a balné je bezplatné.

4.  Ak je kupujúcim iný subjekt ako škola, pri objednávke nižšej ako 34,90 € sa účtuje poštovné a balné v sume 3,95 € na balík v prípade doručovania objednávky kuriérom, a 2,95 € pri využití služby packeta.sk. 

5.  Pri objednávke nad 34,90 € je poštovné a balné bezplatné.

6.  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade úhrady objednávky na dobierku sa účtuje poplatok 1 €.

7. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar s doručovacou adresou v zahraničí, je možné doručenie tovaru výlučne podľa bodu 2 písm. a) tohto článku, čiže doručenie tovaru kuriérom. Ustanovenia bodov 4.-6. tohto článku sa neuplatnia. Výška poštovného a balného bude určená individuálne v závislosti na objednávke zaslanej kupujúcim predávajúcemu.

8. Predávajúci bezodkladne po odoslaní tovaru zašle kupujúcemu faktúru (daňový doklad) v elektronickej forme e-mailom. 

9. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.

10. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

11. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim, alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar (prepravcom), dohodnuté v kúpnej zmluve.

12. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim, alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar (prepravcom), dohodnutý v kúpnej zmluve.

13. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia.

14. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať všetok tovar a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.

15. Kupujúci je povinný si prevziať všetok objednaný tovar, ktorý je pre neho uložený na odbernom mieste. Pokiaľ tovar v tejto lehote kupujúci neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

16. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

 • a) informovať predávajúceho,
 • b) dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.


19. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).

20. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu, a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

21. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.

22. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť, ak zistí, že:

 • a)  obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
 • b)  tovar nie je kompletný alebo,
 • c)  tovar, hoci zabalený, zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu.


23. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná, je prepravca povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode (škodový zápis) s uvedením rozsahu a povahy vady, ktorého správnosť potvrdí kupujúci.

24. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. VIII týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho.

25. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

26. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. 


VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.  Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar (prepravcu), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1.  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. VIII týchto obchodných a reklamačných podmienok.

3.  Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky a bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona.

4.  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad, slúži zároveň ako záručný list.

5.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

6.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.  Spotrebiteľ má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

8.  Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci, najmä:

 • a.  stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
 • b.  neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
 • c.  uplynutím záručnej doby tovaru,
 • d.  mechanickým poškodením tovaru,
 • e.  poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
 • f.  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • g.  neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • h.  poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • i.  poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.


9.  Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

10.  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil prepravcovi v súlade s bodmi 17-22 čl. VII týchto reklamačných a obchodných podmienok, prípadne do 30 dní od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

11.  Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na korešpondenčnú adresu predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a je aj prílohou týchto obchodných a reklamačných podmienok, a to v listinnej podobe (doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho) alebo elektronicky (e-mail na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií).

12. Reklamácie sa vybavujú výhradne na korešpondenčnej adrese predávajúceho.

13. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie v zmysle reklamačného formulára, ktorý je prílohou týchto obchodných a reklamačných podmienok; najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie sa odporúča, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.

14. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi. Odporúča sa zásielku poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

15. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 • a)  doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • b)  doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu,
 • c)  doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;


16. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu v Oznámení o uplatnení reklamácie.

17. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona:

 • a)  ihneď,
 • b)  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania,
 • c)  v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania


18. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví:

 • a)  ihneď,
 • b)  v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr,
 • c)  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie


Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

19. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru.

20. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

21. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

22. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

23. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

24. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim.

26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí podľa bodu 16. čl. VIII týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

27. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

28. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

29. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

30. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. 

31. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:

 • a)  výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
 • b)  v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.


32. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

33. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

34. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

35. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

36. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a)  odovzdaním opraveného tovaru,
 • b)  výmenou tovaru,
 • c)  vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d)  vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e)  písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f)  odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


37. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

38. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať sa kópiou potvrdenia o prijatí reklamácie; dôvodmi, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslaním alebo výsledkami odborného posúdenia a kópiou dokladu o vybavení reklamácie.

39. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.

40. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru podľa bodov 17-22 článku VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok.

41. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu v protokole o prevzatí tovaru, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

42. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

43. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

44. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

45. Ustanovenia čl. VIII týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, avšak pri nárokoch kupujúceho z vád tovaru sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka SR o kúpnej zmluve.


IX. Ochrana osobných údajov

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3.  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • a.  svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok, preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 • b.  kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 • c.  účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a právny základ spracúvania osobných údajov,
 • d.  že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 • e.  ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 • f.  identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • g.  dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.


4.  Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, resp. jeho zamestnancov, či iných osôb ním poverených na konanie v súvislosti s kúpnou zmluvou, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu otázok kupujúceho súvisiacich s predmetom kúpy a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne je ich spracúvanie v oprávnenom záujme predávajúceho. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť kúpnu zmluvu.

5.  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

6.  Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu potrebnú k riadnemu plneniu zmluvy, ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov.

7.  Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

8.  V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

9.  Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má kupujúci ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

10. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj účet.

11. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

12. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu predávajúceho, ma právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie a predávajúci nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom e-maile od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu, alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

14. Osobné údaje môžu byť z titulu plnenia uzavretej kúpnej zmluvy v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä dopravcovi, orgánom verejnej moci či poskytovateľovi IT služieb.

15. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:


Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., sídlo: 1039 Budča 962 33, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9084/S

Packeta Slovakia s. r. o., sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B


X. Osobitné ustanovenia

1.  V prípade, že kupujúcim je škola, na každých objednaných 15 ks pracovných zošitov pre žiakov z daného predmetu a ročníka sa kupujúcemu poskytuje tiež 1 ks pracovného zošita pre učiteľa zdarma. V prípade, ak je v objednávke kupujúceho uvedený vyšší počet pracovných zošitov pre učiteľa, pracovné zošity navyše budú účtované podľa aktuálnej ceny daného pracovného zošita.

2.  V prípade, že kupujúcim je škola, obdrží kupujúci pri objednaní 5 a viac ks pracovných zošitov z daného ročníka, ktoré nemajú učiteľskú verziu, bezplatne od predávajúceho metodickú príručku a riešenia úloh v elektronickej podobe.

3.  Každý kupujúci, ktorým je škola na území Slovenskej republiky, má nárok na 1 ks žiackeho pracovného zošita z daného predmetu a ročníka ako ukážku. Pri objednaní 15 a viac ks pracovných zošitov z daného predmetu a ročníka zostáva ukážka kupujúcemu-škole bezplatne, pri Hravej ruštine je to pri objednaní 10 a viac ks pracovných zošitov. V prípade, že kupujúci-škola neuskutoční objednávku pracovných zošitov do 30 dní odo dňa doručenia ukážky pracovného zošita, je kupujúci-škola povinný v rovnakej lehote nepoškodené ukážky vrátiť zaslaním na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

4. V prípade, že kupujúcim je škola, má nárok na zakúpenie interaktívneho softvéru k publikáciám, uvedeného na stránke https://www.taktik.sk/ucebnice-a-pracovne-zosity/interaktivna-vyucba/, za účelom jeho použitia vo vyučovacom procese. Škola pri zakúpení interaktívnej výučby obdrží prihlasovacie údaje (login a heslo), ktoré sú určené len pre zamestnancov danej školy. Škola nie je oprávnená poskytovať prihlasovacie údaje iným subjektom ako zamestnancom školy. Ak predávajúci neurčí inak, iný subjekt ako škola nemá na zakúpenie interaktívnej výučby nárok a predávajúci mu nie je povinný interaktívnu výučbu predať.

5.  Predávajúci je partnerom affiliate siete dognet.sk. Všetky akciové ponuky na nákup v elektronickom obchode predávajúceho zverejnené na internetových stránkach ďalších partnerov affiliate siete dognet.sk (vasekupony.sk, kupilo.sk, refundo.sk, kuponovnik.sk, dobromat.sk, skolainak.sk, bonipo.sk, kuponyzdarma.sk top100.sk.com, givenio.com, kodino.com a ďalšie) sú určené výlučne len pre spotrebiteľov, teda nie sú určené pre školy, veľkoodberateľov a iných nespotrebiteľov). Po časovom uplynutí akciových ponúk prezentovaných na stránkach affiliate siete nie je možné vymáhať zľavu v elektronickom obchode predávajúceho. 

6. Zľavové kódy uverejnené v rámci v marketingovej komunikácie predávajúceho, na sociálnych sieťach predávajúceho (Facebook, Instagram, Mailchimp) alebo na sociálnych sieťach partnerov predávajúceho (Facebook, Instagram), je možné uplatniť výlučne len v objednávkach spotrebiteľov (nemožno ich uplatniť v objednávkach realizovaných školami, veľkoodberateľmi a inými nespotrebiteľmi). Typ a množstvo produktov, na ktoré možno uplatňovať zľavové kódy, určuje predávajúci.

7. Súčasťou ponuky predávajúceho sú darčekové poukážky, ktoré:


 • možno zakúpiť v nominálnej hodnote 30 a 50 eur,
 • sú elektronickým nosičom – po uhradení objednávky budú kupujúcemu zaslané v PDF podobe do uvedenej e-mailovej schránky,
 • sú určené na jednorazové použitie vo forme uplatnenia unikátneho zľavového kódu, ktorý možno uplatniť pri nákupe tovaru s hodnotou prevyšujúcou hodnotu darčekovej poukážky (hodnota prepravných nákladov sa do hodnoty potrebnej na použitie darčekovej poukážky nezarátava),
 • sú časovo obmedzené; údaj o platnosti poukážky je uvedený priamo na nej,
 •  možno využiť na časť sortimentu, o ktorej rozhoduje predávajúci,
 • možno využiť iba na objednávky spotrebiteľov; nemožno ich využiť na objednávky realizované školami, veľkoodberateľmi a inými nespotrebiteľmi,
 • na ich zakúpenie nemožno uplatniť zľavový kód.


XI. Záverečné ustanovenia

1.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.  Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

3.  Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

5.  Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

6.  Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.1. 2024 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.Prílohy na stiahnutie: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!