Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica
Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica
 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 


Učebnica Slovenský jazyk pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. V tejto učebnici je učivo o nich doplnené výstižnými fotografiami a motivačnými textami, vďaka ktorým môžu žiaci lepšie pochopiť ich význam a taktiež si ich ľahšie zapamätajú, keďže si tak v pamäti vytvoria aj významové, prípadne vizuálne prepojenie. Pri výbere vybraných slov vychádzali autori z aktívnej slovnej zásoby detí i požiadaviek, ktoré budú na nich kladené vo vyšších ročníkoch. Učebnica je doplnená o 10 diktátov, ktorých zameranie je v súlade s iŠVP. Diktáty tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené.

Témy v učebnici korešpondujú s témami v pracovnom zošite 3 - Nezábudka. V učebnici sa nachádzajú aj piktogramy, pomocou ktorých si žiaci jednoducho nájdu príslušnú tému a ďalšie cvičenia k nej v pracovnom zošite.

Učebnicu Slovenského jazyka 3 získate výhodne v Balíku Slovenčina Nezábudka 3, Balíku Slovenčina Nezábudka 3-A a Balíku Slovenčina Nezábudka 3-B

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 136 strán
Formát: A4

 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 


Učebnica Slovenský jazyk pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. V tejto učebnici je učivo o nich doplnené výstižnými fotografiami a motivačnými textami, vďaka ktorým môžu žiaci lepšie pochopiť ich význam a taktiež si ich ľahšie zapamätajú, keďže si tak v pamäti vytvoria aj významové, prípadne vizuálne prepojenie. Pri výbere vybraných slov vychádzali autori z aktívnej slovnej zásoby detí i požiadaviek, ktoré budú na nich kladené vo vyšších ročníkoch. Učebnica je doplnená o 10 diktátov, ktorých zameranie je v súlade s iŠVP. Diktáty tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené.

Témy v učebnici korešpondujú s témami v pracovnom zošite 3 - Nezábudka. V učebnici sa nachádzajú aj piktogramy, pomocou ktorých si žiaci jednoducho nájdu príslušnú tému a ďalšie cvičenia k nej v pracovnom zošite.

Učebnicu Slovenského jazyka 3 získate výhodne v Balíku Slovenčina Nezábudka 3, Balíku Slovenčina Nezábudka 3-A a Balíku Slovenčina Nezábudka 3-B

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 136 strán
Formát: A4

Obsah


Prečo používať učebnicu Slovenský jazyk 3 od Taktiku: 


 • oddelená gramatická a slohová zložka. Toto spracovanie vychádza z požiadaviek pedagógov z praxe, ktorí uprednostňujú takéto usporiadanie. Pedagóg môže pracovať flexibilnejšie a pristupovať ku každej zložke samostatne a podľa potreby. Úlohy sú zamerané nielen na poznávanie jednotlivých slohových útvarov, ale aj na čítanie s porozumením a vytvorenie vlastného útvaru, či už ide o rozprávanie, vizitku alebo správu. 
 • výber vybraných slov opierajúci sa o aktívnu slovnú zásobu detí. Vybrané slová, ktoré sa deti učia sú zostavené tak, aby ich vedeli využiť v bežnej komunikácii a aktívne tak aplikovať nadobudnuté poznatky. V osvojení pomáhajú aj rozmanité úlohy, ktoré deti priamo nabádajú, aby vybrané slovo použili vo vete, alebo aby ho do vety vhodne doplnili.   
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí. V učebnici sa nachádza množstvo úloh, ktoré sú zamerané na to, aby deti tvorili príbuzné slová, hľadali synonymá, na základe obrázka vysvetlili význam daného slova alebo slová priamo vyhľadávali v Krátkom slovníku slovenského jazyka, čím si rozširujú slovnú zásobu a zároveň sa učia používať novonadobudnuté poznatky v správnom kontexte.   
 • špeciálne vytvorené motivačné texty a básne. Všetky texty boli vytvorené špeciálne pre potreby pedagógov a žiakov. Obsahujú tak presne tie gramatické/slohové javy, ktoré si žiaci majú osvojiť prípadne zopakovať. 
 • počet a zameranie diktátov rešpektujú požiadavky iŠVP. V učebnici nájdete 10 diktátov zamerané na precvičenie javov stanovených iŠVP. Diktáty boli vytvorené špeciálne pre učebnicu a tvoria ucelený príbeh. 
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností. Učebnica obsahuje množstvo úloh zameraných na to, aby žiaci popisovali obrázok či fotografiu alebo odpovedali na otázky viažúce sa  textu. Takéto úlohy rozvíjajú schopnosť detí tvoriť vety, súvetia či krátke príbehy. Zároveň sa rozvíja schopnosť čítať s porozumením, keďže odpovede na otázky hľadajú v príslušných textoch. 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva. Množstvo fotografií sa nachádza najmä v kapitolách venovaných vybraným slovám. Pomáhajú najmä žiakom, keďže často zobrazujú javy či predmety, ktoré dnes už nie sú také bežné alebo sa s nimi nemali možnosť stretnúť, napríklad ryžovanie zlata, rytina či koryto.

Užitočné informácie nájdu žiaci aj na obálke. Z jednej strany sa nachádza zoznam a stručná charakteristika základných druhov kodifikačných príručiek, teda Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka a Synonymický slovník slovenčiny. Z druhej strany nájdu prehľad učiva slohovej časti tretieho ročníka.


Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:


Obsah:

Gramatická časť:

 • Opakovanie učiva z 2. ročníka
 • Abeceda 
 • Slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ
 • Obojaké spoluhlásky
 • Vybrané slová po b
 • Vybrané slová po m
 • Vybrané slová po p
 • Vybrané slová po r
 • Vybrané slová po s
 • Vybrané slová po v
 • Vybrané slová po z
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Slovesá
 • Slová podobného významu (synonymá)
 • Slová opačného významu (antonymá)
 • Číslovky
 • Zámená

Slohová časť:

 • Opakovanie učiva z 2. ročníka
 • List
 • Pohľadnica
 • Rozprávanie udalosti zo života podľa časovej postupnosti
 • Oznam
 • Správa
 • Inzerát
 • Reklama
 • Pozvánka
 • Opis pracovného predmetu 
 • Schéma, nákres, návod
 • Recept
 • Vizitka


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica na každých 15ks získavate 1ks Slovenčina Nezábudka 3 - učebnica
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!