Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ
Balík Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ
 • 11.20 € 5 ks a viac
 • 11.80 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.80 € menej ako 5 ks
 • 11.20 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebná sada je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnica Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziá vznikla na základe dopytu stredoškolských učiteľov slovenského jazyka po edukačnom materiáli, ktorý by zohľadňoval systémové požiadavky aj potreby každodennej školskej praxe. Je koncipovaná tak, aby vo vyučovacom procese pripravila žiakom podnety a pomáhala vytvárať poznatky a získavať vedomosti, nielen predkladala hotové poznatky na zapamätanie. Učebnica je rozdelená do 6 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Učebný výklad dopĺňajú pripomenutia, ktoré oživujú poznatky osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, upozornenia na dôležité pojmy a zaujímavosti, ktoré obohacujú preberanú tému. Učebnica prináša množstvo ukážok, ktoré na konkrétnych príkladoch demonštrujú teoretické poznatky. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporia motiváciu a kreativitu študentov.

Pracovný zošit Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziázostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách.  Svojou štruktúrou zodpovedá učebnici, preto je 72 strán rozdelených do 6 kapitol podľa tematických celkov v učebnici a 4 kapitoly, ktoré tvoria modelové testy na prípravu externej časti maturitnej skúšky, vybrané pomôcky z gramatiky, stručné rady ako uvádzať zdroje a slovník vybraných pojmov. Okrem tradičných úloh na precvičovanie či aplikáciu teoretických poznatkov, obsahuje pracovný zošit úlohy na prácu s textom, úlohy na podporu samostatného myslenia, formulovania vlastného názoru a úlohy na zvyšovanie digitálnych kompetencií. K prevereniu znalostí, pochopeniu učiva i jeho praktickému použitiu slúžia testy – vstupný, opakovacie testy na konci každého tematického celku a modelové testy. Kľúč je dostupný online, preto je pracovný zošit vhodný aj na domácu prípravu alebo overeniu znalostí pri skúšaní. Dôležitú spätnú väzbu poskytne sebahodnotiaca tabuľka na konci každej kapitoly.

Učebnica:

Autori: Mgr. Martin Anderko, PhDr. Mária Bušiková, PhD., Mgr. Jana Majirošová, Mgr. Andrea Marchevková, Mgr. Ľudmila Martičková, Mgr. Viera Sabová
Rozsah: 94 strán
Formát: A4

Pracovný zošit:

Autori: Mgr. Martin Anderko, Mgr. Jana Majirošová
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

 • 11.20 € 5 ks a viac
 • 11.80 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.80 € menej ako 5 ks
 • 11.20 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebná sada je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnica Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziá vznikla na základe dopytu stredoškolských učiteľov slovenského jazyka po edukačnom materiáli, ktorý by zohľadňoval systémové požiadavky aj potreby každodennej školskej praxe. Je koncipovaná tak, aby vo vyučovacom procese pripravila žiakom podnety a pomáhala vytvárať poznatky a získavať vedomosti, nielen predkladala hotové poznatky na zapamätanie. Učebnica je rozdelená do 6 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Učebný výklad dopĺňajú pripomenutia, ktoré oživujú poznatky osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, upozornenia na dôležité pojmy a zaujímavosti, ktoré obohacujú preberanú tému. Učebnica prináša množstvo ukážok, ktoré na konkrétnych príkladoch demonštrujú teoretické poznatky. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporia motiváciu a kreativitu študentov.

Pracovný zošit Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziázostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách.  Svojou štruktúrou zodpovedá učebnici, preto je 72 strán rozdelených do 6 kapitol podľa tematických celkov v učebnici a 4 kapitoly, ktoré tvoria modelové testy na prípravu externej časti maturitnej skúšky, vybrané pomôcky z gramatiky, stručné rady ako uvádzať zdroje a slovník vybraných pojmov. Okrem tradičných úloh na precvičovanie či aplikáciu teoretických poznatkov, obsahuje pracovný zošit úlohy na prácu s textom, úlohy na podporu samostatného myslenia, formulovania vlastného názoru a úlohy na zvyšovanie digitálnych kompetencií. K prevereniu znalostí, pochopeniu učiva i jeho praktickému použitiu slúžia testy – vstupný, opakovacie testy na konci každého tematického celku a modelové testy. Kľúč je dostupný online, preto je pracovný zošit vhodný aj na domácu prípravu alebo overeniu znalostí pri skúšaní. Dôležitú spätnú väzbu poskytne sebahodnotiaca tabuľka na konci každej kapitoly.

Učebnica:

Autori: Mgr. Martin Anderko, PhDr. Mária Bušiková, PhD., Mgr. Jana Majirošová, Mgr. Andrea Marchevková, Mgr. Ľudmila Martičková, Mgr. Viera Sabová
Rozsah: 94 strán
Formát: A4

Pracovný zošit:

Autori: Mgr. Martin Anderko, Mgr. Jana Majirošová
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziá reflektuje aktuálne témy – environmentálnu gramotnosť, hodnotové a postojové otázky a pod. Výklad v súvislých vetách sa strieda s výkladom v odrážkach. Každá podkapitola sa začína aktivizujúcou úlohou, ktorá študentov uvedie do učiva a zároveň vytvorí priestor pre rozširovanie vedomostí v rámci prierezových tém. Dôležitou súčasťou sú rôzne typy úloh, ktoré podnecujú k diskusii, preverujú argumentačné schopnosti, nabádajú študentov ku kritickému mysleniu. Do učebnice sú pre lepšiu prehľadnosť zaradené schémy a pojmové mapy, ktoré možno využiť pri opakovaní a upevňovaní základných teoretických pojmov. Učebnica kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Záver učebnice je obohatený o vecný register pojmov v abecednom poradí. Súčasťou učebnice je kľúč so správnymi odpoveďami.


Pracovný zošit Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziá začína vstupným testom a pokračuje kapitolou Práca s informáciami. Žiaci budú diskutovať o tom, z akých zdrojov najčastejšie prijímajú informácie a porovnajú výhody a nevýhody klasických kníh a e-kníh. Na ďalších stránkach sa prváci budú zamýšľať nad tým, prečo je v súčasnom svete dôležité ovládať okrem cudzích jazykov aj materinský jazyk, spoznajú druhy komunikácie - komunikačné typy a zhodnotia komunikáciu svojej školy smerom k verejnosti. V rámci kapitoly Všeobecné poznatky o slohu vytvoria text pre moderátora krátkych správ v rádiu a formou brainstormingu zhromaždia nápady, ako spropagovať školu na plánovanom dní otvorených dverí. Žiaci sa oboznámia so slohovými postupmi a útvarmi, ako aj s jazykovými štýlmi a štýlotvornými činiteľmi. Osobitnú pozornosť venuje pracovný zošit hovorovému štýlu. Čo je lexikológia a lexéma? Aké sú to jednovýznamové a viacvýznamové slová? Úlohy zamerané na tieto témy budú riešiť prváci - stredoškoláci. Taktiež sa zamyslia nad slovnou zásobou - napríklad nad slovami, ktoré používajú často a ktoré okrajovo. Budú pracovať so Synonymickým slovníkom či Slovníkom cudzích slov. Posledná kapitola je venovaná úlohám zameraným na administratívny štýl, informačný slohový postup a klasifikáciu žánrov/útvarov administratívneho štýlu ako je žiadosť, oznámenie, ospravedlnenie, reklamácia, sťažnosť, petícia. prihláška, motivačný list, životopis, dotazník či zápisnica. Na konci každej kapitoly sa nachádza text na opakovanie. Záverečné strany obsahujú modelové testy ako prípravu na externú časť maturitnej skúšky.  

Obsah: 

 • Práca s informáciami
 • Jazyk a komunikácia
 • Všeobecné poznatky o slohu
 • Hovorový štýl
 • Lexikológia
 • Administratívny štýl
 • Prílohy: Tipy na písanie slohových prác, Úlohy na prácu s textom, Gramatické a pravopisné cvičenia
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!