Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - pracovný zošit
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - pracovný zošit
 • 5.60 € 15 ks a viac
 • 5.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.90 € menej ako 15 ks
 • 5.60 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - pracovný zošit

Na učebnicu je možné využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit pre prvý ročník SŠ je pripravený v súlade so ŠVP. 

Pracovný zošit zostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách.  Svojou štruktúrou zodpovedá učebnici, preto je 72 strán rozdelených do 6 kapitol podľa tematických celkov v učebnici a 4 kapitoly, ktoré tvoria modelové testy na prípravu externej časti maturitnej skúšky, vybrané pomôcky z gramatiky, stručné rady ako uvádzať zdroje a slovník vybraných pojmov.

Okrem tradičných úloh na precvičovanie či aplikáciu teoretických poznatkov, obsahuje pracovný zošit úlohy na prácu s textom, úlohy na podporu samostatného myslenia, formulovania vlastného názoru a úlohy na zvyšovanie digitálnych kompetencií. K prevereniu znalostí, pochopeniu učiva i jeho praktickému použitiu slúžia testy – vstupný, opakovacie testy na konci každého tematického celku a modelové testy. Kľúč je dostupný online, preto je pracovný zošit vhodný aj na domácu prípravu alebo overeniu znalostí pri skúšaní.

Dôležitú spätnú väzbu poskytne sebahodnotiaca tabuľka na konci každej kapitoly.

Autori: Mgr. Martin Anderko, Mgr. Jana Majirošová
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

 • 5.60 € 15 ks a viac
 • 5.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.90 € menej ako 15 ks
 • 5.60 € 15 ks více

Počet kusov

Na učebnicu je možné využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit pre prvý ročník SŠ je pripravený v súlade so ŠVP. 

Pracovný zošit zostavili odborní pedagógovia na základe svojich skúseností s výučbou na stredných školách a gymnáziách.  Svojou štruktúrou zodpovedá učebnici, preto je 72 strán rozdelených do 6 kapitol podľa tematických celkov v učebnici a 4 kapitoly, ktoré tvoria modelové testy na prípravu externej časti maturitnej skúšky, vybrané pomôcky z gramatiky, stručné rady ako uvádzať zdroje a slovník vybraných pojmov.

Okrem tradičných úloh na precvičovanie či aplikáciu teoretických poznatkov, obsahuje pracovný zošit úlohy na prácu s textom, úlohy na podporu samostatného myslenia, formulovania vlastného názoru a úlohy na zvyšovanie digitálnych kompetencií. K prevereniu znalostí, pochopeniu učiva i jeho praktickému použitiu slúžia testy – vstupný, opakovacie testy na konci každého tematického celku a modelové testy. Kľúč je dostupný online, preto je pracovný zošit vhodný aj na domácu prípravu alebo overeniu znalostí pri skúšaní.

Dôležitú spätnú väzbu poskytne sebahodnotiaca tabuľka na konci každej kapitoly.

Autori: Mgr. Martin Anderko, Mgr. Jana Majirošová
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

Obsah
Obsah

Pracovný zošit Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziá začína vstupným testom a pokračuje kapitolou Práca s informáciami. Žiaci budú diskutovať o tom, z akých zdrojov najčastejšie prijímajú informácie a porovnajú výhody a nevýhody klasických kníh a e-kníh. Na ďalších stránkach sa prváci budú zamýšľať nad tým, prečo je v súčasnom svete dôležité ovládať okrem cudzích jazykov aj materinský jazyk, spoznajú druhy komunikácie - komunikačné typy a zhodnotia komunikáciu svojej školy smerom k verejnosti. V rámci kapitoly Všeobecné poznatky o slohu vytvoria text pre moderátora krátkych správ v rádiu a formou brainstormingu zhromaždia nápady, ako spropagovať školu na plánovanom dní otvorených dverí. Žiaci sa oboznámia so slohovými postupmi a útvarmi, ako aj s jazykovými štýlmi a štýlotvornými činiteľmi. Osobitnú pozornosť venuje pracovný zošit hovorovému štýlu. Čo je lexikológia a lexéma? Aké sú to jednovýznamové a viacvýznamové slová? Úlohy zamerané na tieto témy budú riešiť prváci - stredoškoláci. Taktiež sa zamyslia nad slovnou zásobou - napríklad nad slovami, ktoré používajú často a ktoré okrajovo. Budú pracovať so Synonymickým slovníkom či Slovníkom cudzích slov. Posledná kapitola je venovaná úlohám zameraným na administratívny štýl, informačný slohový postup a klasifikáciu žánrov/útvarov administratívneho štýlu ako je žiadosť, oznámenie, ospravedlnenie, reklamácia, sťažnosť, petícia. prihláška, motivačný list, životopis, dotazník či zápisnica. Na konci každej kapitoly sa nachádza text na opakovanie. Záverečné strany obsahujú modelové testy ako prípravu na externú časť maturitnej skúšky.  

Obsah:

 • Vstupný test
 • Práca s informáciami
 • Jazyk a komunikácia
 • Všeobecné poznatky o slohu
 • Hovorový štýl
 • Lexikológia
 • Administratívny štýl
 • Príprava na externú časť maturitnej skúšky – modelové testy
 • Vybrané pomôcky z gramatiky
 • Ako uvádzať zdroje
 • Slovník pojmov
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!