Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre druhákov B
Balík pre druhákov B
 • 18.30 € 5 ks a viac
 • 19.20 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 19.20 € menej ako 5 ks
 • 18.30 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre druhákov B

Skladom

Balík pre druhákov B

Balík pre druhákov A obsahuje štyri publikácie. Druháci v ňom nájdu sadu Moja matematika pre 2. ročník aj  učebnicu a pracovný zošit zo slovenského jazyka

Publikácie pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

 • 18.30 € 5 ks a viac
 • 19.20 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 19.20 € menej ako 5 ks
 • 18.30 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre druhákov A obsahuje štyri publikácie. Druháci v ňom nájdu sadu Moja matematika pre 2. ročník aj  učebnicu a pracovný zošit zo slovenského jazyka

Publikácie pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

Obsah

Balíček tvorí päť samostatných publikácií:

Pracovný zošit Moja matematika 2 - 1. časť

Na prvých stranách si žiaci zopakujú vedomosti z prvého ročníka. Následne sa naučia sčítavať aj odčítavať do 20 s prechodom cez základ 10. Budú riešiť rozmanité úlohy (rozkladanie čísel, porovnávanie čísel, slovné úlohy, matematické tajničky, doplňovačky a i.). Pracovný zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy pre zvedavých. Záverečné strany patria písaniu a usporiadaniu čísel do 100. Pracovný zošit Moja matematika 2 - 2. časť 

Na prvých stranách pracovného zošita si žiaci precvičia sčítanie a odčítanie celých desiatok aj sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky. Následne budú riešiť sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu / s prechodom cez základ 10. Pracovný zošit pokračuje kapitolou venovanou sčítaniu a odčítaniu pod seba. Žiaci sa taktiež naučia sčítavať a odčítavať tri a viac prirodzených čísel. Druháci sa budú zamýšľať nad niektorými vlastnosťami sčítania, napríklad že súčet sa nezmení ak zamenia poradie sčítancov alebo že v príkladoch majú výpočty v zátvorkách prednosť. Záverečné strany patria výrokom, postupnosti čísel a obrázkov, usporiadaniu predmetov a znakov, nepriamo sformulovaným úlohám, zberom údajov a ich zaznamenávaniu, hodinám (času), sudoku (magickému štvorcu) aj úlohám na finančnú gramotnosť. 


Pracovný zošit Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria)

Na prvých stranách pracovného zošita si spoznajú priame a krivé čiary aj bod ako základný rovinný geometrický útvar. Naučia sa rysovať priamky, polopriamky aj úsečky. Taktiež sa oboznámia s niektorými jednotkami dĺžky. Vyskúšajú si porovnávanie úsečiek odhadom aj meraním. Záverečné strany patria mnohouholníku, štvorcovej sieti a zhodnému zobrazeniu. Pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 2

 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. Tajničky, doplňovačky, labyrinty, vyfarbovanie, spájanie, zrkadlové písmo, hľadanie synoným či slov začínajúcich na rovnaké písmeno. Množstvo kreatívnych a hravých úloh dokonale precvičí a upevní znalosť daného javu. 
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Výhodou a motivujúcim prvkom pracovného zošita je plnofarebné spracovanie s množstvom ilustrácií a fotografií, ktoré umožňujú zaradenie typovo rozmanitých úloh. Napríklad hľadanie správneho pomenovania, ktoré obsahuje požadovaný jav, popis fotografie i tajničky či doplňovačky, ktoré nadväzujú na ilustrácie. 
 • podpora rozvíjania medzipredmetových vzťahov. Použité texty majú náučný charakter a obsahujú napríklad poznatky z prírodovedy či vlastivedy, čím sa rozvíjajú vedomosti žiakov aj z týchto predmetov. 
 • úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Zadania k úlohám sa vzťahujú na jednotlivé texty a sú formulované tak, aby žiaci vyhľadávali určitú informáciu priamo v texte alebo odpovedali na otázky o obsahu textu. Rozvíja sa tak schopnosť čítať s porozumením, s čím majú žiaci vo všeobecnosti problémy. Učebnica Slovenčina Nezábudka 2

 • oddelená gramatická a slohová zložka. Učebnica je vypracovaná v súlade s iŠVP. Výhodou je prehľadné rozdelenie na gramatickú a slohovú časť, čo pedagógom umožňuje pracovať samostatne a pristupovať k týmto zložkám podľa potreby. V slohovej časti sú úlohy zamerané nielen na poznávanie jednotlivých slohových útvarov, ale aj na rozvoj slovnej zásoby, fantázie a kreativity pri vymýšľaní vlastných krátkych textov. Mnohé sú zamerané na čítanie s porozumením a vyhľadávanie dôležitých informácií v texte. V rámci každého preberaného učiva je v učebnici uvedený príslušný výkonový štandard, ktorého formulácia zodpovedá iŠVP. 
 • propedeutika práce so slovníkom. Na obálke nájdete “Malý slovník gramatiky/slohu druháka”, v ktorom si môžu žiaci ozrejmiť význam dôležitých pojmov, ktoré by mali na konci ročníka ovládať. 
 • dôraz je kladený na rozširovanie slovnej zásoby detí. Množstvo úloh v učebnici je formulovaných tak, aby žiaci vytvárali slová podobne znejúce, tvorili príbuzné slová alebo hľadali čo najviac slov začínajúcich sa rovnakým písmenom. 
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu. Tvorba textov špeciálne pre danú učebnicu zabezpečuje ich zameranie na konkrétne javy, ktoré si žiaci majú osvojiť, prípadne zopakovať.
  10 diktátov rešpektujúcich požiadavky ŠVP. V učebnici nájdete 10 diktátov zameraných na precvičenie javov stanovených iŠVP. Diktáty boli vytvorené špeciálne pre učebnicu. 
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností. Úlohy v učebnici sú formulované tak, aby žiakov nabádali k ústnej odpovedi, tvorbe súvetí, prípadne krátkych príbehov podľa situácií zobrazených na obrázkoch a fotografiách. Napríklad: “Prezri si fotografie, povedz, kto na nich vyslovuje alebo počúva hlásky”, prípadne “tvor vety o tom, čo čítajú ľudia na fotografiách”.
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva. Motivujúcim prvkom pre žiakov sú aj nádherné ilustrácie a fotky, na ktoré sa viažu aj zadania niektorých úloh. Žiaci hľadajú vhodné slovo, ktoré vystihuje ilustráciu alebo fotografiu prípadne ju popisujú alebo k nej vymýšľajú krátky príbeh.


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre druhákov B na každých 15ks získavate 1ks Balík pre druhákov B
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 1. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 3. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 3. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!