Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika pre 2. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
Moja matematika pre 2. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
 • 7.20 € 15 ks a viac
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 8.50 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika pre 2. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika pre 2. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovné zošity z edície Moja matematika 2 sú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Pracovné zošity ponúkajú množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Zameriavajú sa na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahujú množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), a úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti.

Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 56 + 68 + 32 strán
Formát: A4 • 7.20 € 15 ks a viac
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 8.50 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovné zošity z edície Moja matematika 2 sú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. 

Pracovné zošity ponúkajú množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Zameriavajú sa na hlavné ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Obsahujú množstvo podnetov na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré deti postupne nadobúdajú riešením vhodne zostavených uzavretých úloh (úloh s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností, zoraďovacích, dichotomických a priraďovacích úloh), otvorených úloh (úloh s krátkou odpoveďou, úloh s doplnením odpovede, úloh s označením odpovede v texte), a úloh zameraných na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti.

Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 56 + 68 + 32 strán
Formát: A4Obsah

Obsah edície Moja matematika je zostavený tak, aby deti pri riešení úloh rozvíjali svoje zručnosti súvisiace s procesom učenia sa a zdokonaľovali svoje poznávacie procesy a myšlienkové operácie. Pútavá grafika a kvalitne zostavené úlohy pôsobia motivačne a podporujú záujem detí o učivo. Pracovný zošit bol vytvorený v spolupráci s vybranými základnými školami a overený na vyučovaní. 

Balíček tvoria tri samostatné publikácie:

Pracovný zošit Moja matematika 2 - 1. časť

Na prvých stranách si žiaci zopakujú vedomosti z prvého ročníka. Následne sa naučia sčítavať aj odčítavať do 20 s prechodom cez základ 10. Budú riešiť rozmanité úlohy (rozkladanie čísel, porovnávanie čísel, slovné úlohy, matematické tajničky, doplňovačky a i.). Pracovný zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy pre zvedavých. Záverečné strany patria písaniu a usporiadaniu čísel do 100. Pracovný zošit Moja matematika 2 - 2. časť 

Na prvých stranách pracovného zošita si žiaci precvičia sčítanie a odčítanie celých desiatok aj sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky. Následne budú riešiť sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu / s prechodom cez základ 10. Pracovný zošit pokračuje kapitolou venovanou sčítaniu a odčítaniu pod seba. Žiaci sa taktiež naučia sčítavať a odčítavať tri a viac prirodzených čísel. Druháci sa budú zamýšľať nad niektorými vlastnosťami sčítania, napríklad že súčet sa nezmení ak zamenia poradie sčítancov alebo že v príkladoch majú výpočty v zátvorkách prednosť. Záverečné strany patria výrokom, postupnosti čísel a obrázkov, usporiadaniu predmetov a znakov, nepriamo sformulovaným úlohám, zberom údajov a ich zaznamenávaniu, hodinám (času), sudoku (magickému štvorcu) aj úlohám na finančnú gramotnosť. 


Pracovný zošit Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria)

Na prvých stranách pracovného zošita si spoznajú priame a krivé čiary aj bod ako základný rovinný geometrický útvar. Naučia sa rysovať priamky, polopriamky aj úsečky. Taktiež sa oboznámia s niektorými jednotkami dĺžky. Vyskúšajú si porovnávanie úsečiek odhadom aj meraním. Záverečné strany patria mnohouholníku, štvorcovej sieti a zhodnému zobrazeniu. 


Pracovné zošity boli vytvorené v spolupráci s vybranými základnými školami a overené na vyučovaní. 


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Moja matematika pre 2. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť na každých 15ks získavate 1ks Moja matematika pre 2. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
Interaktívny zošit Moja matematika 2 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 1. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 3. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 3. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!