Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre tretiakov A
Balík pre tretiakov A
  • 13.00 € 5 ks a viac
  • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.70 € menej ako 5 ks
  • 13.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre tretiakov A

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre tretiakov A

Balík pre tretiakov A obsahuje štyri publikácie.Tretiaci v ňom nájdu sadu Moja matematika pre 3. ročník aj pracovný zošit zo slovenského jazyka

Pracovné zošity pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

  • 13.00 € 5 ks a viac
  • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.70 € menej ako 5 ks
  • 13.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre tretiakov A obsahuje štyri publikácie.Tretiaci v ňom nájdu sadu Moja matematika pre 3. ročník aj pracovný zošit zo slovenského jazyka

Pracovné zošity pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

Obsah

Balíček tvoria štyri samostatné publikácie:


Pracovný zošit Slovenský jazyk 3 nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk 3 a obsahuje množstvo rôznorodých úloh, vďaka ktorým si žiaci ešte viac upevnia nadobudnuté vedomosti. Pri riešení sa môžu zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, dopĺňať chýbajúce písmená do jedálneho lístka, vyfarbovať obrázky z plôšok podľa zadania, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, triediť slová do skupín podľa vopred určených podmienok, hľadať cestu v bludiskách a labyrintoch, dopĺňať chýbajúce slová do komiksu a podobne. Názvy tém v pracovnom zošite korešpondujú s názvami uvedenými v učebnici, čo umožňuje rýchlu orientáciu v zošite a vyhľadávanie príslušnej pracovnej strany.

Pracovný zošit Moja matematika 3 (1. časť) je cielene zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádza z bežného života a vhodne nadväzuje na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. Na prvých stranách si žiaci zopakujú učivo zo 4. ročníka. Nasleduje úvod do násobenia. Tretiaci spoznajú vlastnosti násobenia a precvičia násobenie a neskôr aj delenie 0, 1 a 10. Naučia sa rozdiel medzi párnymi a nepárnymi číslami. Ďalšie kapitoly sú venované násobeniu čísel 2 - 9 (vrátane pojmom polovica, tretina, štvrtina). Záverečné strany patria tzv. Filipovým úlohám. 

Pracovný zošit Moja matematika 3 (2. časť) je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahuje úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne strieda typy cvičení, zohľadňuje vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladie na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. Úvodné strany zošita sú venované vytváraniu prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000. Tretiaci si precvičia rozklad čísel, spoznajú rozdiel medzi číselným radom a číselnou osobu a budú porovnávať a usporadovať čísla. Taktiež sa naučia zaokrúhľovať čísla. Ďalšia kapitola sa sústreďuje na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Istá, možná a nemožná udalosť, Vytváranie kombinácií, stĺpcový diagram, Jednotky času, Úlohy na finančnú gramotnosť a i.). Záverečné strany patria tzv. Filipovým úlohám. 
Pracovný zošit Moja matematika 3 (3. časť) zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam a možnostiam žiakov daného ročníka a súčasným požiadavkám kladeným na edukačné publikácie. Didaktický systém rozvíja všetky základné kompetencie, ktoré by mali žiaci zvládnuť, upevňovať a ďalej rozvíjať v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Úlohy ponúkajú možnosti na individuálnu prácu, spoluprácu žiakov, vzájomnú komunikáciu, argumentáciu a umožňujú aj individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP. Prínosom sú úlohy zamerané na prepojenie matematiky s reálnym svetom, čo aktivizuje u žiakov zmysluplnosť použitia matematiky v bežnom živote. Úvodné strany zošita sú venované opakovaniu. Tretiaci následne spoznajú jednotky dĺžky a naučia sa merať a porovnávať vzdialenosti, ako aj odhadovať vzdialenosť. Bližšie sa oboznámia so štvorcovou sieťou aj priestorovými geometrickými útvarmi. Záverečné strany patria stavbám z kociek a opakovaniu.  

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre tretiakov A na každých 15ks získavate 1ks Balík pre tretiakov A
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!