Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Moja matematika pre 3. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
Moja matematika pre 3. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť
 • 7.20 € 15 ks a viac
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 8.50 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks více

Počet kusov

Moja matematika pre 3. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Moja matematika pre 3. ročník: 1.časť + 2.časť + 3. časť

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovné zošity Moja matematika 3 (1. časť2. časť a 3. časťsú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Súbor pracovných zošitov je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahujú úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne striedajú typy cvičení, zohľadňujú vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladú na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 72 strán (1. časť) + 52 strán (2. časť) + 44 strán (3. časť)
Formát: A4

 • 7.20 € 15 ks a viac
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 8.50 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.90 € menej ako 15 ks
 • 7.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pri nákupe nad 15 kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovné zošity Moja matematika 3 (1. časť2. časť a 3. časťsú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Súbor pracovných zošitov je koncipovaný logicky a prehľadne, v nenútenom prepájaní matematických zadaní s kľúčovými informáciami textov, čo podporuje analytické a matematické myslenie žiakov. Obsahujú úlohy pre viaceré špecifické skupiny žiakov a vhodne striedajú typy cvičení, zohľadňujú vek žiakov a ich schopnosť sústrediť sa a samostatne pracovať. Dôraz kladú na budovanie matematickej gramotnosti a rozvoj kognitívnych úrovní podľa Bloomovej taxonómie. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v každom pracovnom zošite. 

Obsah pracovného zošita je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. 

Autorka: PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 72 strán (1. časť) + 52 strán (2. časť) + 44 strán (3. časť)
Formát: A4

Obsah

Súbor edukačných publikácií zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam a možnostiam žiakov daného ročníka a súčasným požiadavkám kladeným na edukačné publikácie. Didaktický systém rozvíja všetky základné kompetencie, ktoré by mali žiaci zvládnuť, upevňovať a ďalej rozvíjať v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Úlohy ponúkajú možnosti na individuálnu prácu, spoluprácu žiakov, vzájomnú komunikáciu, argumentáciu a umožňujú aj individuálny prístup pre žiakov so ŠVVP. Prínosom sú úlohy zamerané na prepojenie matematiky s reálnym svetom, čo aktivizuje u žiakov zmysluplnosť použitia matematiky v bežnom živote. 

Obsah Moja matematika 3 (1. časť):

 • Čo už viem
 • Násobenie a delenie v obore násobilky (Úvod do násobenia; Vlastnosti násobenia; Násobenie 0, 1 a 10; Úvod do delenia; Delenie 0, 1 a 10; Párne a nepárne číslo; Násobenie 2; Delenie 2, polovica; Násobenie 3; Delenie 3, tretina; Násobenie 4; Delenie 4, štvrtina; Násobenie 5; Delenie 5; Násobenie 6; Delenie 6; Násobenie 7; Delenie 7; Násobenie 8; Delenie 8; Násobenie 9; Delenie 9
 • Zopakuj si
 • Filipove úlohy

Obsah Moja matematika 3 (2. časť):

 • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 (Píšeme čísla do 1 000, Píšeme čísla do 10 000, Rozklad čísel, Číselný rad, Číselná os, Porovnávanie a usporiadanie čísel, Nerovnice, Zaokrúhľovanie čísel, Zopakuj si)
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (Istá, možná a nemožná udalosť, Pravdivé a nepravdivé tvrdenie, Postupnosť a usporiadanie čísel a znakov, Vytváranie kombinácií, Práca s tabuľkou, Stĺpcový diagram, Jednotky času, Nepriamo sformulované úlohy, Úlohy na finančnú gramotnosť, Zopakuj si)
 • Filipove úlohy


Obsah Moja matematika 3 (3. časť):

 • Zopakuj si
 • Jednotky dĺžky
 • Meranie a porovnávanie vzdialeností
 • Odhad vzdialenosti
 • Štvorcová sieť
 • Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti
 • Priestorové geometrické útvary
 • Stavby z kociek
 • Zopakuj si

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!