Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík literatúra pre 2. ročník SŠ
Balík literatúra pre 2. ročník SŠ
 • 12.50 € 5 ks a viac
 • 15.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 15.30 € menej ako 5 ks
 • 12.50 € 5 ks více

Balík literatúra pre 2. ročník SŠ

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Balík literatúra pre 2. ročník SŠ

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebná sada je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Od Goetheho cez Schillera, od velikánov romantizmu Puškina, Huga či Stendhala, cez baladickú tvorbu Janka Kráľa až po romány Balzaca či poviedky Gogoľa. Nazrite do tvorby P. O. Hviezdoslava a zabavte sa nad činohrami J. G. Tajovského.

Učebnica Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá je koncipovaná tak, aby na pozadí spoločenského a historického kontextu predstavila študentom kľúčové diela slovenskej aj svetovej literatúry. Výkladové časti jednotlivých kapitol v stručnosti predstavujú biografiu jednotlivých autorov a pomocou zrozumiteľného výkladu literárnej teórie pomáhajú študentom pochopiť kontext významných literárnych diel. Učebnica disponuje ukážkami reprezentatívnych umeleckých textov, prostredníctvom ktorých zdokonaľuje čitateľské kompetencie študentov. Kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Učebnica primerane rozvíja medzipredmetové vzťahy. Pútavou formou prepája literatúru s výtvarným umením, architektúrou, hudbou a filmom. Jednotlivé tematické celky sú ukončené testom. Záver učebnice je obohatený o slovník literárnovedných pojmov v abecednom poradí.

Pracovný zošit Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá vám predstaví nestarnúce diela i autorov európskeho a slovenského romantizmu či realizmu. Je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencií študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Náročnosť úloh zohľadňuje nielen systémové požiadavky, ale aj potreby každodennej školskej praxe. Učitelia i študenti ocenia i rozmanitosť úloh - stretnú sa s tajničkami, osemsmerovkami, doplňovačkami, testovými úlohami i kreatívnymi úlohami, v ktorých žiaci vytvárajú vlastné texty, či argumentujú a vyjadrujú vlastný názor (Pomocou internetu zistite, aký význam mal spolok Živena v minulosti a diskutujte, aký je jeho význam v súčasnosti…. Vyberte si ľubovoľné štvorveršie a prebásnite ho neutrálnou slovnou zásobou tak, aby bola použitá pravidelná slabičnosť a pravidelný rým….) Súčasťou pracovného zošita je i množstvo rozmanitých ukážok literárnych diel s k nim zodpovedajúce úlohy zamerané na preverenie schopnosti čítať s porozumením. Pracovný zošit zohľadňuje potreby rôznych typov škôl.

Učebnica:

Autorky: PhDr. Jana Hűblerová, doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD., Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 140 strán
Formát: A4

Pracovný zošit:

Autori: PhDr. Adriana Hlavinková, PhDr. Jana Hűblerová, PhDr. Stanislav Kamenčík, Mgr. Štefan Kohári, Mgr. Patrícia Molnárová, Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 96 strán
Formát: A4

 • 12.50 € 5 ks a viac
 • 15.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 15.30 € menej ako 5 ks
 • 12.50 € 5 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebná sada je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Od Goetheho cez Schillera, od velikánov romantizmu Puškina, Huga či Stendhala, cez baladickú tvorbu Janka Kráľa až po romány Balzaca či poviedky Gogoľa. Nazrite do tvorby P. O. Hviezdoslava a zabavte sa nad činohrami J. G. Tajovského.

Učebnica Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá je koncipovaná tak, aby na pozadí spoločenského a historického kontextu predstavila študentom kľúčové diela slovenskej aj svetovej literatúry. Výkladové časti jednotlivých kapitol v stručnosti predstavujú biografiu jednotlivých autorov a pomocou zrozumiteľného výkladu literárnej teórie pomáhajú študentom pochopiť kontext významných literárnych diel. Učebnica disponuje ukážkami reprezentatívnych umeleckých textov, prostredníctvom ktorých zdokonaľuje čitateľské kompetencie študentov. Kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Učebnica primerane rozvíja medzipredmetové vzťahy. Pútavou formou prepája literatúru s výtvarným umením, architektúrou, hudbou a filmom. Jednotlivé tematické celky sú ukončené testom. Záver učebnice je obohatený o slovník literárnovedných pojmov v abecednom poradí.

Pracovný zošit Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá vám predstaví nestarnúce diela i autorov európskeho a slovenského romantizmu či realizmu. Je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencií študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Náročnosť úloh zohľadňuje nielen systémové požiadavky, ale aj potreby každodennej školskej praxe. Učitelia i študenti ocenia i rozmanitosť úloh - stretnú sa s tajničkami, osemsmerovkami, doplňovačkami, testovými úlohami i kreatívnymi úlohami, v ktorých žiaci vytvárajú vlastné texty, či argumentujú a vyjadrujú vlastný názor (Pomocou internetu zistite, aký význam mal spolok Živena v minulosti a diskutujte, aký je jeho význam v súčasnosti…. Vyberte si ľubovoľné štvorveršie a prebásnite ho neutrálnou slovnou zásobou tak, aby bola použitá pravidelná slabičnosť a pravidelný rým….) Súčasťou pracovného zošita je i množstvo rozmanitých ukážok literárnych diel s k nim zodpovedajúce úlohy zamerané na preverenie schopnosti čítať s porozumením. Pracovný zošit zohľadňuje potreby rôznych typov škôl.

Učebnica:

Autorky: PhDr. Jana Hűblerová, doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD., Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 140 strán
Formát: A4

Pracovný zošit:

Autori: PhDr. Adriana Hlavinková, PhDr. Jana Hűblerová, PhDr. Stanislav Kamenčík, Mgr. Štefan Kohári, Mgr. Patrícia Molnárová, Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 96 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá rešpektuje rôzne typy škôl. Študenti aplikujú nadobudnuté teoretické poznatky pri analýze a interpretácii textu. Každá kapitola zvyčajne začína uvedením študentov do historického kontextu daného literárneho obdobia. Stručný výklad ozrejmuje základné historické súvislosti, ktoré ovplyvňovali aj dobový literárny vývin. Študenti aj učitelia ocenia vecne a jasne definované znaky literatúry v danom období. Každá podkapitola disponuje typickou ukážkou literárneho diela, ktorá je východiskom pre jeho analýzu a interpretáciu. Výkladové časti o diele oboznamujú s obsahom preberaných literárnych diel. Rôznorodá typológia úloh rozvíja a zdokonaľuje kľúčové kompetencie študentov. Cvičenia zamerané na tvorbu vlastného textu (zdramatizujte dozvuky Wertherovej smrti podľa ukážky, transformujte ukážku do podoby krátkeho prozaického textu) efektívne prepájajú literárnu a jazykovú zložku predmetu, čím sa vytvára optimálny priestor ku komplexnej príprave na maturitnú skúšku.


Pracovný zošit Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá je skvelým sprievodcom pri zoznamovaní sa s dielami i autormi zlatého fondu európskeho i slovenského romantizmu a realizmu. Žánrové usporiadanie pracovných listov zasadených do historického kontextu vytvára priestor na rozvoj kľúčových kompetencií. Najmä na vytváranie a zdokonaľovanie schopnosti interakcie, kooperácie, kritického myslenia a sebavyjadrovania študentov ústnou i písomnou formou. Rôznorodá typológia úloh má za cieľ výučbu literatúry zefektívniť i zatraktívniť. Na tvorbe pracovného zošita sa podieľal autorský tím zložený zo skúsených stredoškolských pedagógov. Pracovný zošit kladie dôraz na rozvoj čitateľských, analytických a interpretačných zručností v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu. Je vhodným doplnkom pri príprave na maturitnú skúšku. Pracovný zošit rešpektuje obsahový vzdelávací štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe.
Obsah:

 • Európska preromantická literatúra
 • Európska romantincká literatúra
 • Slovenská romantická literatúra a postromantizmus v slovenskej literatúre
 • Európska realistická literatúra
 • Slovenská realistická literatúra
 • Slovník literárnovedných pojmov podľa ŠVP
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!