Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Finty do vrecka

Akcia

Skladom - zasielame ihneď!

Finty do vrecka

Užitočnú a zrozumiteľnú pomôcku - finty zo slovenského jazyka sme spojili s praktickými brožúrami z edície "Do vrecka". Príručku Pravopisné finty doplnenú ukážkami riešenia pravopisných problémov tak získate vo zvýhodnenej cene spolu s praktickými brožúrkami s prehľadom učiva z predmetov fyzika, geografia, chémia, slovenský jazyk a matematika. 

 • 11.90 €
 • Cena:
 • 11.90 €

Počet kusov

Príprava na Testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra Príprava na Testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra + Pravopisné finty Pravopisné finty

Spolu iba za: 10.40 €
( ušetríte: 0.50 € )


Príprava na Testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra Príprava na Testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na Testovanie 9 - Matematika Príprava na Testovanie 9 - Matematika + Pravopisné finty Pravopisné finty

Spolu iba za: 13.40 €
( ušetríte: 1.00 € )


Príprava na Testovanie 5 - Matematika Príprava na Testovanie 5 - Matematika + Príprava na Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra Príprava na Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra + Pravopisné finty Pravopisné finty

Spolu iba za: 13.40 €
( ušetríte: 1.00 € )


Obsah

Užitočnú a zrozumiteľnú pomôcku - finty zo slovenského jazyka sme spojili s praktickými brožúrami z edície "Do vrecka". Príručku Pravopisné finty doplnenú ukážkami riešenia pravopisných problémov tak získate vo zvýhodnenej cene spolu s praktickými brožúrkami s prehľadom učiva z predmetov fyzika, geografia, chémia, slovenský jazyk a matematika. 


Fyzika 

 • · Fyzika ako veda
 • · Telesá a látky
 • · Prehľad fyzikálnych veličín
 • · Sila. Pohyb
 • · Správanie telies v kvapalinách a plynoch
 • · Mechanická práca. Energia
 • · Elektrina a magnetizmus
 • · Svetlo

Geografia

 • · Geografia ako veda
 • · Planéta Zem
 • · Zobrazovanie zemského povrchu
 • · Príroda Zeme
 • · Obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo
 • · Regionálna geografia sveta
 • · Austrália a Oceánia
 • · Polárne oblasti Zeme
 • · Amerika
 • · Afrika
 • · Ázia
 • · Európa
 • · Slovenská republika 

Chémia

 • · Chemické látky a zmesi
 • · Roztoky
 • · Voda
 • · Vzduch
 • · Časticové zloženie látok atómy a molekuly
 • · Chemické reakcie
 • · Názvoslovie anorganických zlúčenín
 • · Chemické výpočty
 • · Organická chémia (chémia zlúčenín uhlíka)
 • · Uhľovodíky
 • · Prírodné zlúčeniny
 • · Chémia bežného života
 • · Chemické pomôcky
 • · Periodická tabuľka chemických prvkov 

Slovenčina

 • Jazyk, reč, písmo
 • Pôvod slovenského jazyka
 • Národný jazyk
 • Dejiny slovenského jazyka
 • Hláska a písmeno
 • Spodobovanie
 • Rytmické krátenie
 • Prozodické vlastnosti reči
 • Veľké písmená
 • Vybrané slová
 • Samohláska „ä“
 • Rozdeľovanie slov
 • Interpunkčné znamienka
 • Členenie slovnej zásoby
 • Rozširovanie slovnej zásoby
 • Vzťahy medzi slovami
 • Jazykové slovníky
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia
 • Komplexný morfologický rozbor
 • Druhy viet
 • Vetné členy
 • Vetné sklady
 • Komplexný vetný rozbor
 • Jazykový štýl
 • Slohový postup

Matematika

 • ·  Číselné množiny. Rímske číslice
 • ·  Prirodzené čísla
 • ·  Desatinné čísla
 • ·  Zlomky
 • ·  Celé čísla
 • ·  Percentá, promile. Úrokovanie
 • ·  Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • ·  Premenná, výraz, rovnica
 • ·  Mocniny a odmocniny
 • ·  Lineárne rovnice a nerovnice
 • ·  Lineárna funkcia
 • ·  Kombinatorika
 • ·  Pravdepodobnosť a štatistika
 • ·  Geometria a meranie
 • ·  Obdĺžnik a štvorec
 • ·  Kruh a kružnica
 • ·  Uhol. Operácie s uhlami
 • ·  Rovnobežníky
 • ·  Trojuholník
 • ·  Pytagorova veta
 • ·  Hranoly
 • ·  Objem a povrch telies
 • ·  Súmernosť v rovine
 • ·  Grafické znázornenie závislosti


Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie