Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 7 (dotovaný)
Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 7 (dotovaný)
  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 7 (dotovaný)

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 7 (dotovaný)

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 7 a Hravá literatúra 7 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 7. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. 

Pracovný zošit Hravá literatúra 7 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 7 a Hravá literatúra 7 ako BONUS!

  • 9.90 € 5 ks a viac
  • 10.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 10.50 € menej ako 5 ks
  • 9.90 € 5 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovné zošity Hravá slovenčina 7 a Hravá literatúra 7 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti slovenského jazyka, určené pre 7. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. 

Pracovný zošit Hravá literatúra 7 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.

Navyše, pri zakúpení 15 ks a viac získavate 1ks Balíčka Hravá slovenčina 7 a Hravá literatúra 7 ako BONUS!

Obsah


V úvode Hravej slovenčiny 7 si žiaci zopakujú učivo zo 6. ročníka. V ďalších témach si rozšíria svoje znalosti rôznych typov komunikácie - dozvedia sa viac o asertívnom správaní a argumentácii, ktorú si overia pri diskusii so spolužiakmi na aktuálne témy (mediálna výchova, masmédiá, sociálne siete), spoznajú rôzne typy rečníkov i úlohu mimiky a gest pri umeleckom i neumeleckom prednese. V tomto školskom roku čaká siedmakov aj hra so slovami - zistia, že súčasťou našej komunikácie je slang i nespisovné slová,  ale aj zastarané slová i neologizmy. Oboznámia sa s úlohou skratiek v písomnej komunikácii, dokonca vymyslia vlastné iniciálové skratky aj básničku vytvorenú iba skratkami. V kapitole Slovné druhy si zopakujú a doplnia učivo o podstatných menách, prídavných menách, číslovkách, spojkách a slovesách. V téme Skladba si pripomenú si učivo o jednoduchej vete, jej typy a melódie a spoznajú rozdiel medzi holou a rozvitou vetou. V záverečnej kapitole so spolužiakmi naplánujú spoločný projekt so všetkými jeho náležitosťami (časový harmonogram, spôsob prezentácie) a pripravia o ňom aj tlačovú správu. Jednotlivé úlohy sú rozlične štylizované – v Hravej slovenčine nájdeme úlohy na dopĺňanie slov, tvorenie vlastných slohov, označenie správnej možnosti a ďalšie. Rozmanitosť cvičení motivuje žiaka k záujmu o rodný jazyk, zároveň ho cibria v práci s textom a jeho porozumením.Žiaci sa v Hravej literatúre 7 oboznámia s domácimi i svetovými literárnymi legendami - štúrovcami a ich revolučnou básňou či nesmrteľnými postavami Old Shatterhanda či Robinsona Crusoe-a. Ich literárne obzory rozšíria aj poznatky o fantasy literatúre, gréckej mytológii, ale aj o rozhlasovej hre a filme či o jazykovedných slovníkoch. Siedmaci dostanú priestor aj na slohové úlohy – pretvoria báseň na prozaický text, vymyslia vlastný príbeh s vopred určenými umeleckými prostriedkami a opíšu svojich sedem najväčších pokladov. Nechýbajú úlohy na prácu so známymi slovenskými piesňami (Voda, čo ma drží nad vodou; Čím to je; Miesto, kde sa neumiera a i.) aj filmami (Sokoliar Tomáš) a prostredníctvom kreatívnych cvičení sa zamerajú na ich význam a skladbu. Zahrajú sa na netradičných prekladateľov a prepíšu text Ľudovíta Štúra v kodifikovanej slovenčine. Testy na opakovanie, osemsmerovky, tajničky, doplňovačky, spojovačky a mnoho iných rozmanitých úloh (kreatívne duše potešia ďalšie výtvarné úlohy -  znázornenie rôznych čarovných predmetov či lúpežného meča), sú zamerané na získanie nových poznatkov z konkrétnych okruhov literatúry. Žiaci budú aktívne precvičovať prácu s textom a jeho porozumením a taktiež si overia vedomosti získané v prechádzajúcich ročníkoch.

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 7 (dotovaný) na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá Slovenčina a Literatúra 7 (dotovaný)
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 7 (na 1 rok)
Produkt obsahuje
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!