Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Hravá matematika 5
Balík Hravá matematika 5
 • 16.20 € 5 ks a viac
 • 17.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 17.50 € menej ako 5 ks
 • 16.20 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Hravá matematika 5

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Hravá matematika 5

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov pracovných zošitov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Učebnica Hravá matematika 5 prináša moderne a prehľadne spracované učivo podľa iŠVP. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie poznatkov z hodín matematiky v reálnom svete. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. Učebnica v špecifickom B5 formáte je rozdelená do šiestich kapitol s novým učivom a jednej opakovacej. Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Učebnica je určená nielen na spoločné vyučovanie v škole, ale aj na individuálnu domácu prípravu.

Pracovný zošit Hravá matematika 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 

Učebnica:
Autorky: Mgr. Dagmar Šišková, Ing. Laura Repová, PaedDr. Martina Šefar
Formát: B5
Rozsah: 176 strán

Pracovný zošit:
Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková
Rozsah: 128 strán
Formát: A4

 • 16.20 € 5 ks a viac
 • 17.50 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 17.50 € menej ako 5 ks
 • 16.20 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov pracovných zošitov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Učebnica Hravá matematika 5 prináša moderne a prehľadne spracované učivo podľa iŠVP. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie poznatkov z hodín matematiky v reálnom svete. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. Učebnica v špecifickom B5 formáte je rozdelená do šiestich kapitol s novým učivom a jednej opakovacej. Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Učebnica je určená nielen na spoločné vyučovanie v škole, ale aj na individuálnu domácu prípravu.

Pracovný zošit Hravá matematika 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.  Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 

Učebnica:
Autorky: Mgr. Dagmar Šišková, Ing. Laura Repová, PaedDr. Martina Šefar
Formát: B5
Rozsah: 176 strán

Pracovný zošit:
Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Zuzana Masarovičová, PaedDr. Katarína Poláčiková
Rozsah: 128 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica Hravá matematika 5 sa vyznačuje pestrosťou a širokou ponukou zaujímavých úloh. V rámci prvej kapitoly si žiaci zopakujú učivo zo 4. ročníka. Následne sa naučia čítať a písať veľké čísla do a nad milión. Budú zaokrúhľovať prirodzené čísla (na tisícky, desaťtisícky atď.) a spoznajú aj rímske čísla. Osobitná pozornosť je venovaná písomnému násobeniu a deleniu prirodzených čísel, a to jedno-, dvoj-, resp. trojciferným číslom. Pripomenú si poradie počtových úkonov – teda čo robiť, ak je v príklade viacero matematických operácií. V ďalších kapitolách sa piataci oboznámia s desatinnými aj zápornými číslami, zlomkami aj základmi priamej a nepriamej úmernosti. Budú rysovať rovnobežky a kolmice, naučia sa rozdiel medzi kruhom a kružnicou a riešiť úlohy zamerané na konštrukciu štvorca a obdĺžnika. Pripomenú si jednotky dĺžky a obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. Naučia sa, ako vyrátať obsah štvorca a obdĺžnika a ako rysovať, zmenšovať a zväčšovať geometrické útvary v štvorcovej sieti. Aký je rozdiel medzi rovinnými a priestorovými útvarmi? Aj tejto téme sa venuje učebnica Hravá matematika 5. Žiakom predstaví hranaté a rotačné telesá – kocku, kváder, valec, kužeľ, ihlan a guľu. Predposledná kapitola je venovaná súmernosti v rovine (konštrukcia obrazu v osovej a stredovej súmernosti, osovo a stredovo súmerné tvary). Záverečné strany patria riešeniu aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (zhromažďovanie a usporiadanie údajov, pravdepodobnostné hry, pokusy a pozorovania, zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch a i.). 


Pracovný zošit Hravá matematika 5 začína úlohami zameranými na opakovanie učiva zo štvrtého ročníka. Následne sa piataci naučia zaokrúhľovať a hľadať údaje v diagramoch, spoznajú párne a nepárne čísla, rímske číslice aj čísla väčšie ako milión. Porovnajú vzdialenosti medzi Slnkom, Marsom, Zemou a Mesiacom; vypočítajú, koľko schodov je v mrakodrape v New Yorku, ale aj aký je letiskový poplatok pri letenke z Popradu do Manchestru. Farmárovi Ferkovi pomôžu zrátať zvieratá z farmy prostredníctvom ich nôh a s rátaním pomôžu aj najslávnejšiemu cisárovi - Cézarovi. V ďalších kapitolách si žiaci precvičia násobenie a delenie jedno-, dvoj- a viacciferných čísel. Aj s pomocou autíčok na križovatke zistia poradie počtových operácií, teda že násobenie a delenie má prednosť pred sčítaním a odčítaním. Zdokonalia sa v oblasti desatinných čísel a zlomkov a preskúmajú rozdiely medzi priamou a nepriamou úmernosťou. Zoznámia sa s jednotkami dĺžkami, spojitými čiarami, rovnobežkami a rôznobežkami a budú vedieť rozlíšiť základné geometrické útvary. Vypočítajú obvody futbalového, basketbalového, volejbalového a tenisového ihriska aj počet kvádrov v pyramíde. Osvoja si pojmy ako osová a stredová súmernosť a v záverečnej kapitole sa zamerajú na riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – oboznámia sa so štatistikou a formami spracovania dát a údajov (tabuľka, stĺpcový a kruhový diagram).


Obsah:

 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do milióna a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami 
 • Vytvorenie oboru racionálnych čísel
 • Geometria  a meranie
 • Súmernosť v rovine
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Hravá matematika 5 na každých 15ks získavate 1ks Balík Hravá matematika 5
Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 5 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!