Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 5 - učebnica
Hravá matematika 5 - učebnica
 • 10.50 € 15 ks a viac
 • 11.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.50 € menej ako 15 ks
 • 10.50 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá matematika 5 - učebnica

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 5 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Nová učebnica Hravá matematika 5 prináša moderne a prehľadne spracované učivo podľa iŠVP. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie poznatkov z hodín matematiky v reálnom svete. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. 

Učebnica v špecifickom B5 formáte je rozdelená do šiestich kapitol s novým učivom a jednej opakovacej. Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Učebnica je určená nielen na spoločné vyučovanie v škole, ale aj na individuálnu domácu prípravu.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Hravá matematika 5.

Autorky: Mgr. Dagmar Šišková, Ing. Laura Repová, PaedDr. Martina Šefar
Formát: B5
Rozsah: 176 strán

 • 10.50 € 15 ks a viac
 • 11.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.50 € menej ako 15 ks
 • 10.50 € 15 ks více

Počet kusov

Nakupujte učebnú sadu učebnica + pracovný zošit za zvýhodnenú cenu:

Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit + Hravá matematika 5 - učebnica Hravá matematika 5 - učebnica

Spolu iba za: 17.50 €
( ušetríte: 0.90 € )


Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Nová učebnica Hravá matematika 5 prináša moderne a prehľadne spracované učivo podľa iŠVP. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie poznatkov z hodín matematiky v reálnom svete. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. 

Učebnica v špecifickom B5 formáte je rozdelená do šiestich kapitol s novým učivom a jednej opakovacej. Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Učebnica je určená nielen na spoločné vyučovanie v škole, ale aj na individuálnu domácu prípravu.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Hravá matematika 5.

Autorky: Mgr. Dagmar Šišková, Ing. Laura Repová, PaedDr. Martina Šefar
Formát: B5
Rozsah: 176 strán

Obsah

Učebnica Hravá matematika 5 je moderne a prehľadne spracovaná. Vyznačuje sa pestrosťou a širokou ponukou zaujímavých úloh. V rámci prvej kapitoly si žiaci zopakujú učivo zo 4. ročníka (porovnávanie čísel, zaokrúhľovanie, sčítavanie a odčitovanie čísel do 10000, násobenie a delenie čísel v obore do 100, jednotky dĺžky, čítanie tabuliek a grafov a i.). Následne sa naučia čítať a písať veľké čísla do a nad milión. Budú zaokrúhľovať prirodzené čísla (na tisícky, desaťtisícky atď.) a spoznajú aj rímske čísla. Osobitná pozornosť je venovaná písomnému násobeniu a deleniu prirodzených čísel, a to jedno-, dvoj-, resp. trojciferným číslom. Pripomenú si poradie počtových úkonov - teda čo robiť, ak je v príklade viacero matematických operácií. V ďalších kapitolách sa piataci oboznámia s desatinnými aj zápornými číslami, zlomkami aj základmi priamej a nepriamej úmernosti. Budú rysovať rovnobežky a kolmice, naučia sa rozdiel medzi kruhom a kružnicou a riešiť úlohy zamerané na konštrukciu štvorca a obdĺžnika. Pripomenú si jednotky dĺžky a obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. Naučia sa, ako vyrátať obsah štvorca a obdĺžnika a ako rysovať, zmenšovať a zväčšovať geometrické útvary v štvorcovej sieti. Aký je rozdiel medzi rovinnými a priestorovými útvarmi? Aj tejto téme sa venuje učebnica Hravá matematika 5. Žiakom predstaví hranaté a rotačné telesá - kocku, kváder, valec, kužeľ, ihlan a guľu. Predposledná kapitola je venovaná súmernosti v rovine (konštrukcia obrazu v osovej a stredovej súmernosti, osovo a stredovo súmerné tvary). Záverečné strany patria riešeniu aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (zhromažďovanie a usporiadanie údajov, pravdepodobnostné hry, pokusy a pozorovania, zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch a i.). 

Benefity:

 • pri každej úlohe je uvedený stupeň náročnosti
 • kontrolné testy na konci každej kapitoly poskytujú spätnú väzbu
 • každú kapitolu uzatvára sebahodnotenie
 • výrazné obohatenie prinášajú projektové úlohy v jednotlivých kapitolách, ktoré podporujú kreativitu
 • súčasťou sú aj riešenia úloh

Obsah:

 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do milióna a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami 
 • Vytvorenie oboru racionálnych čísel
 • Geometria  a meranie
 • Súmernosť v rovine
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!