Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina v pohode 5 - pracovný zošit
Slovenčina v pohode 5 - pracovný zošit
 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina v pohode 5 - pracovný zošit

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina v pohode 5 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP. 

Pracovný zošit je cielene zameraný na rozvíjanie všetkých komunikačných jazykových kompetencií – čítanie s porozumením, písanie, hovorenie i počúvanie. Úlohy sú nápadité, typovo rôznorodé, na rôznych kognitívnych úrovniach, s dôrazom na rozširovanie a upevňovanie vedomostí zo zvukovej, morfologickej i lexikálnej roviny jazyka.

Novinkou sú úlohy na počúvanie, ktoré predstavujú moderný prístup k výuke slovenského jazyka. Bonusom sú autentické nahrávky v slovenských nárečiach, ktoré okrem jazykových osobitostí približujú žiakom aj pútavý kolorit života ľudí v rôznych oblastiach Slovenska.

Podnetné a zaujímavé úlohy podporujú čitateľskú gramotnosť a vedú žiaka ku kritickému mysleniu. Každá kapitola končí minikvízom na zopakovanie učiva. 

Autorky: PaedDr. Mária Joklová, PaedDr. Erika Polányiová
Formát: A4
Rozsah: 80 strán

 • 5.50 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP. 

Pracovný zošit je cielene zameraný na rozvíjanie všetkých komunikačných jazykových kompetencií – čítanie s porozumením, písanie, hovorenie i počúvanie. Úlohy sú nápadité, typovo rôznorodé, na rôznych kognitívnych úrovniach, s dôrazom na rozširovanie a upevňovanie vedomostí zo zvukovej, morfologickej i lexikálnej roviny jazyka.

Novinkou sú úlohy na počúvanie, ktoré predstavujú moderný prístup k výuke slovenského jazyka. Bonusom sú autentické nahrávky v slovenských nárečiach, ktoré okrem jazykových osobitostí približujú žiakom aj pútavý kolorit života ľudí v rôznych oblastiach Slovenska.

Podnetné a zaujímavé úlohy podporujú čitateľskú gramotnosť a vedú žiaka ku kritickému mysleniu. Každá kapitola končí minikvízom na zopakovanie učiva. 

Autorky: PaedDr. Mária Joklová, PaedDr. Erika Polányiová
Formát: A4
Rozsah: 80 strán

Obsah


Úvodné strany pracovného zošita patria opakovaniu učiva zo 4. ročníka - hláskam a ich deleniu, vybraným slovám či slovným druhom. Následne sa piataci zoznámia so zvukovou rovinou jazyka. Budú priraďovať typ melódie k vetám a zmenou interpunkčného znamienka na konci vety zistia, ako sa mení ich význam. V texte vyznačia kratšie a dlhšie prestávky v reči, v slovách podčiarknu prízvučnú slabiku a uvedú príklady situácií na rýchlejšie a pomalšie tempo reči. Taktiež si precvičia spodobovanie spoluhlások. Rozdelia podstatné mená na všeobecné a vlastné a určia gramatické kategórie slov. Správe písanie i/í,y/ý si precvičia vďaka doplňovačke. Piataci si zopakujú vzory aj skloňovanie podstatných mien a opravia pravopisné chyby v texte. Naučia sa, aké sú to akostné prídavné mená aj rozdiel medzi  pravidelným a nepravidelným stupňovaním prídavných mien. Žiaci na základe úloh spoznajú rozdiel medzi základnými a privlastňovacími zámenami aj základnými a radovými číslovkami. Predposledná kapitola je zameraná na lexikálnu rovinu reči. Piataci vytvoria krátky text podľa zásad štúrovskej slovenčiny a budú rozlišovať medzi jednovýznamovými a viacvýznamovými slovami. Naučia sa, že synonymá sú slová s podobným významom, antonymá slová s opačným významom a frazeologizmy predstavujú ustálené slovné spojenia s obrazným významom (prirovnania, príslovia, porekadlá, pranostiky). Rozdelia slová na spisovné a nárečové a vypočujú si nahrávku nárečí zo západného, stredného aj východného Slovenska. Následne vypíšu slová, ktorým nerozumejú a budú zisťovať ich význam. Pracovný zošit končí opakovaním učiva z 5. ročníka. 

Publikácia vznikla v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Obsah:

 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka 
 • Zvuková stránka jazyka a pravopis (komunikačné typy viet, prozodické vlastnosti reči, spodobovanie spoluhlások) 
 • Morfologická rovina jazyka (podstatné mená, prídavné mená, zámená – osobné a privlastňovacie, číslovky – základné a radové, slovesá) 
 • Lexikálna rovina reči (spisovná slovenčina, slovná zásoba, odvodené slová, jednovýznamové a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, nárečia, slovné spojenia s obrazným významom – frazeologizmy, prirovnanie, príslovia, porekadlá a pranostiky) 
 • Opakujeme učivo 5. ročníka
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Slovenčina v pohode 5 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Slovenčina v pohode 5 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Slovenčina v pohode 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Slovenčina v pohode 5 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!