Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Prvouka 2 - pracovná učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Prvouka 2 - pracovná učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR! 

V súlade s inovovaným ŠVP!

Za cenu 3,30 € získavate:
 • Pracovnú učebnicu Prvouka 2
 • Na každých 15 ks zakúpených publikácii 1 ks zdarma
 • Interaktívnu výučbu na jeden školský rok zdarma

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2  je v súlade s inovovaným ŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Učebnici bola udelená odporúčacia doložka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová

Počet strán: 56 strán

Pri objednávke pracovnej učebnice Prvouka 2 pre celú triedu získavate interaktívnu výučbu k titulu ZADARMO (s licenciou platnou na 1 rok). 

Pozrite si ukážku interaktívnej výučby k titulu Prvouka 2. 

 • 3.30 € viac ako 10 ks
 • 3.30 € menej ako 10 ks

Odporúčacia doložka

Dokument_MŠ SR

 • Cena:
 • 3.30 € menej ako 10 ks
 • 3.30 € viac ako 10 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka – prírodovedné predstavy, prírodovedné postoje a spôsobilosti vedeckej práce, ako pozorovanie, tvorba predpokladov, meranie, verifikácia dát, práca s premennými, zovšeobecnenie a tvorba záverov. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Pri objednávke pracovnej učebnice Prvouka 2 pre celú triedu získavate interaktívnu výučbu k titulu ZADARMO (s licenciou platnou na 1 rok). Interaktívna výučba je plne kompatibilná s tlačenou verziou pracovnej učebnice Prvouka 2. Nie je potrebné inštalovať. 

Pozrite si ukážku interaktívnej výučby k titulu Prvouka 2. 

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2

 • Rastliny
 • Životné prejavy rastlín
 • Semená rastlín
 • Rast rastlín
 • Rozširovanie rastlín
 • Získavanie živín z prostredia
 • Živočíchy
 • Mláďatá živočíchov
 • Dĺžka života živočíchov
 • Zdroje potravy
 • Živočíšne spoločenstvá
 • Včelia rodina
 • Mravčia rodina
 • Človek
 • Človek a pohyb
 • Kostra človeka
 • Svaly človeka
 • Neživá príroda a jej skúmanie
 • Pôda a jej zložky
 • Živiny v pôde
 • Rozpustné a nerozpustné látky
 • Človek a spúoločnosť 
 • Bezpečnosť na ceste
 • Kalendár
 • Spoznávame Slovensko
 • Krajina
 • Cestujeme
 • Profesie
 • Určovanie času

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie