Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balíček Úspešná maturita SjL + ON

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček Úspešná maturita SjL + ON

Zakúpte si dvojbalenie maturitných publikácií so zľavou 10 %! 

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita SjL + ON prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Obsahuje časti Slovenský jazyk, Literatúra a Sloh so vzorovými otázkami a vypracovaniami, súhrnný maturitný test i slovník literárnej teórie.

Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.

 • 23.20 € 15 ks a viac
 • 25.00 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 25.00 € menej ako 15 ks
 • 23.20 € 15 ks více

Počet kusov

Zakúpte si dvojbalenie maturitných publikácií so zľavou 10 %! 

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita SjL + ON prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Obsahuje časti Slovenský jazyk, Literatúra a Sloh so vzorovými otázkami a vypracovaniami, súhrnný maturitný test i slovník literárnej teórie.

Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.

Obsah


Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra

Časť Slovenský jazyk obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka, ktoré sú doplnené o myšlienkové mapy pre upevnenie vedomos­tí. Svoje poznatky si študent môže overiť v didaktických testoch s úlohami vychádzajúcimi z ukážok literárnych diel.

Časť Sloh zahŕňa vzorové písomné práce študentov rôznych funkčných jazykových štýlov s využitím rôznych slohových útvarov. Študent tu nájde základné znaky žánru, ako aj typické lexikálne a syntaktické prostried­ky daného slohového útvaru.

Časť Literatúra obsahuje stručný a výstižný historicko-spoločenský kontext literárnych dejín, znaky literárneho obdobia, umeleckých smerov, charak­teristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov a ich diel. Súčasťou každého literárneho obdobia sú tematické didaktické testy zostavené z úloh týkajúcich sa literárnych ukážok. 

Učebnica obsahuje aj súhrnný modelový maturitný test. V závere publikácie je prehľad literárnych dejín a stručný slovník literárnej teórie. Súčasťou publikácie sú riešenia tematických testov.

Benefity publikácie:

 • učivo je spracované do 23 základných častí - JAZYK, SLOH a LITERATÚRA 
 • jazyková časť obsahuje teoretický prehľad jazykového systému, didaktické testy s ukážkami literárnych diel a 5 modelových testov
 • slohová časť obsahuje vzorové slohové práce a návod na efektívnu prípravu slohovej práce vrátane metodiky zaraďovania textov do jazykových štýlov a ich korektného zhodnotenia
 • literárna časť obsahuje okrem vypracovaní jednotlivých maturitných tém i súvisiaci historicko-spoločenský kontext, didaktické testy a v závere i grafický prehľad literárnych dejín a slovník literárnej teórie

Obsah učebnice Úspešná maturita – Občianska náuka je koncipovaný do šiestich tematických okruhov:

Tematický celok Psychológia sa venuje ľudskému vnútru, psychike, osobnosti, emóciám a prežívaniu. Objasňuje základné modely motivácie, ktoré vedú k napĺňaniu ľudských potrieb, vysvetľuje a definuje mechanizmus pamäti a učenia. Osobitná pozornosť je venovaná psychickému zdraviu. 

Tematický celok Sociológia je zameraný na postavenie jednotlivca v spoločnosti, význam socializácie v živote človeka, potrebu či nevyhnutnosť zaradenia sa do sociálnej skupiny. Ponúka charakteristiku sociálnej role i statusu, definuje úlohy manželstva a rodiny. 

V tematickom celku Politológia a právo je obsiahnutá definícia štátu, štátnej moci a jej zložiek. Predmetom záujmu je Ústava SR, spolupráca Slovenska s medzinárodnými organizáciami a právny systém Slovenskej republiky s charakteristikou každého odvetvia práva, ako aj inštitúcie a orgány Európskej únie. 

Tematický celok Ekonómia objasňuje, ako vznikali prvé ekonomické otázky, čo definuje ekonomiku a koľko má typov, ako funguje trhový mechanizmus a z neho vyplývajúce podnikanie. Pozornosť je venovaná aj vývoju peňazí, bankového systému a problematike rozvoja národného a svetového hospodárstva. 

Tematický celok Filozofia sa zameriava na filozofické myšlienky a odkaz prvých mysliteľov, ktorí sa často zaujímali o niekoľko vedných odborov súčasne. Opisuje, ako sa ich filozofické myšlienky a učenie vyvíjali v priebehu storočí, od antiky až po súčasnosť. Textová časť je doplnená galériou vybraných filozofov.

Tematický celok Religionistika ponúka prehľad svetových náboženstiev. Definuje pojem sekta, ktorý je zložitejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a charakterizuje znaky, ktorými sa prejavuje deštruktívny vplyv siekt.

Záver každého tematického celku obsahuje otázky na opakovanie nadobudnutých vedomostí.

Benefity:

 • spracované učivo zo 6 tematických okruhov – psychológia, sociológia, politológia a právo, ekonómia, filozofia, religionistika
 • zaujímavosti v rámci preberaného aj rozširujúceho učiva
 • úlohy k príslušnej kapitole
 • doplňujúce úlohy k rozširujúcemu učivu
 • úlohy na preverenie vedomosti na konci každého tematického celku

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!