Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ+ON
Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ+ON
 • 34.60 € 15 ks a viac
 • 39.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 39.60 € menej ako 15 ks
 • 34.60 € 15 ks více

Počet kusov

Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ+ON

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ+ON

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita SjL + Dejepis + ON prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Obsahuje časti Slovenský jazyk, Literatúra a Sloh so vzorovými otázkami a vypracovaniami, súhrnný maturitný test i slovník literárnej teórie.

Úspešná maturita Dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich farebne odlíšených tematických okruhoch. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú po­žiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach. Cieľové požiadavky sú vypracované na všetkých 3 úrovniach - vedomosit a porozumenie, aplikácia a analýza, syntéza a hodnotenie.

Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.


 • 34.60 € 15 ks a viac
 • 39.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 39.60 € menej ako 15 ks
 • 34.60 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita SjL + Dejepis + ON prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Obsahuje časti Slovenský jazyk, Literatúra a Sloh so vzorovými otázkami a vypracovaniami, súhrnný maturitný test i slovník literárnej teórie.

Úspešná maturita Dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich farebne odlíšených tematických okruhoch. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú po­žiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach. Cieľové požiadavky sú vypracované na všetkých 3 úrovniach - vedomosit a porozumenie, aplikácia a analýza, syntéza a hodnotenie.

Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.


Obsah

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra

Časť Slovenský jazyk obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka, ktoré sú doplnené o myšlienkové mapy pre upevnenie vedomos­tí. Svoje poznatky si študent môže overiť v didaktických testoch s úlohami vychádzajúcimi z ukážok literárnych diel.
Časť Sloh zahŕňa vzorové písomné práce študentov rôznych funkčných jazykových štýlov s využitím rôznych slohových útvarov. Študent tu nájde základné znaky žánru, ako aj typické lexikálne a syntaktické prostried­ky daného slohového útvaru.
Časť Literatúra obsahuje stručný a výstižný historicko-spoločenský kontext literárnych dejín, znaky literárneho obdobia, umeleckých smerov, charak­teristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov a ich diel. Súčasťou každého literárneho obdobia sú tematické didaktické testy zostavené z úloh týkajúcich sa literárnych ukážok.
Učebnica obsahuje aj súhrnný modelový maturitný test. V závere publikácie je prehľad literárnych dejín a stručný slovník literárnej teórie. Súčasťou publikácie sú riešenia tematických testov.Benefity publikácie:

 • učivo je spracované do 23 základných častí - JAZYK, SLOH a LITERATÚRA 
 • jazyková časť obsahuje teoretický prehľad jazykového systému, didaktické testy s ukážkami literárnych diel a 5 modelových testov
 • slohová časť obsahuje vzorové slohové práce a návod na efektívnu prípravu slohovej práce vrátane metodiky zaraďovania textov do jazykových štýlov a ich korektného zhodnotenia
 • literárna časť obsahuje okrem vypracovaní jednotlivých maturitných tém i súvisiaci historicko-spoločenský kontext, didaktické testy a v závere i grafický prehľad literárnych dejín a slovník literárnej teórie


Úspešná maturita - Dejepis Publikácia poskytne skvelú oporu všetkým, ktorí sa rozhodli pre maturitu z tohto komplexného predmetu, alebo ich čakajú prijímacie skúšky. Obsahuje 6 okruhov (Úvod do štúdia dejepisu, Počiatky ľudovej kultúry a civilizácie, Pravek, Starovek, Stredovek, Novovek a Dejiny 21. storočia). V každom okruhu nájdete zadania vyhovujúce 3 kategóriám cieľových požiadavok - vedomostiam, analýze a syntéze. Súčasťou okruhov je aj doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr, ktoré sa objavujú aj v maturitných zadaniach, a študenti isto ocenia aj vzorovú analýzu. Záver cieľovej požiadavky tvoria námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie si osvojiť, pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si vlastný kritický názor. Orientáciu v problematike uľahčí praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach.

Benefity publikácie:

 • každá kapitola je označená názvom cieľovej požiadavky, poradovým číslom požiadavky (3), podčíslom (3.11) a úrovňou (A, B, C). 
 • cieľové požiadavky sú vypracované na úrovniach Vedomosti a porozumenie, Aplikácia a analýza, Syntéza a hodnotiace posudzovanie. 
 • doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr spolu s ukážkovou analýzou  a otázkami
 • námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si kritický názor
 • praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach a ich znalosť je súčasťou cieľových požiadaviek


Obsah učebnice Úspešná maturita – Občianska náuka je koncipovaný do šiestich tematických okruhov:

Tematický celok Psychológia sa venuje ľudskému vnútru, psychike, osobnosti, emóciám a prežívaniu. Objasňuje základné modely motivácie, ktoré vedú k napĺňaniu ľudských potrieb, vysvetľuje a definuje mechanizmus pamäti a učenia. Osobitná pozornosť je venovaná psychickému zdraviu.
Tematický celok Sociológia je zameraný na postavenie jednotlivca v spoločnosti, význam socializácie v živote človeka, potrebu či nevyhnutnosť zaradenia sa do sociálnej skupiny. Ponúka charakteristiku sociálnej role i statusu, definuje úlohy manželstva a rodiny.
V tematickom celku Politológia a právo je obsiahnutá definícia štátu, štátnej moci a jej zložiek. Predmetom záujmu je Ústava SR, spolupráca Slovenska s medzinárodnými organizáciami a právny systém Slovenskej republiky s charakteristikou každého odvetvia práva, ako aj inštitúcie a orgány Európskej únie.
Tematický celok Ekonómia objasňuje, ako vznikali prvé ekonomické otázky, čo definuje ekonomiku a koľko má typov, ako funguje trhový mechanizmus a z neho vyplývajúce podnikanie. Pozornosť je venovaná aj vývoju peňazí, bankového systému a problematike rozvoja národného a svetového hospodárstva.
Tematický celok Filozofia sa zameriava na filozofické myšlienky a odkaz prvých mysliteľov, ktorí sa často zaujímali o niekoľko vedných odborov súčasne. Opisuje, ako sa ich filozofické myšlienky a učenie vyvíjali v priebehu storočí, od antiky až po súčasnosť. Textová časť je doplnená galériou vybraných filozofov.
Tematický celok Religionistika ponúka prehľad svetových náboženstiev. Definuje pojem sekta a charakterizuje znaky, ktorými sa prejavuje deštruktívny vplyv siekt.

Záver každého tematického celku obsahuje otázky na opakovanie nadobudnutých vedomostí.

Benefity:

 • spracované učivo zo 6 tematických okruhov – psychológia, sociológia, politológia a právo, ekonómia, filozofia, religionistika
 • zaujímavosti v rámci preberaného aj rozširujúceho učiva
 • úlohy k príslušnej kapitole
 • doplňujúce úlohy k rozširujúcemu učivu
 • úlohy na preverenie vedomosti na konci každého tematického celku
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!