S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ + ANJ B2
Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ + ANJ B2
 • 34.60 € 15 ks a viac
 • 39.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 39.60 € menej ako 15 ks
 • 34.60 € 15 ks více

Počet kusov

Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ + ANJ B2

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček Úspešná maturita SjL + DEJ + ANJ B2

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita SjL + Dejepis + ANJ B2 prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Obsahuje časti Slovenský jazyk, Literatúra a Sloh so vzorovými otázkami a vypracovaniami, súhrnný maturitný test i slovník literárnej teórie.

Úspešná maturita Dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich farebne odlíšených tematických okruhoch. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú po­žiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach. Cieľové požiadavky sú vypracované na všetkých 3 úrovniach - vedomosit a porozumenie, aplikácia a analýza, syntéza a hodnotenie.

Úspešná maturita Anglický jazyk - B2 ponúka kompletne spracovaných 25 maturitných tém, potrebných na prípravu na externú a internú časť maturitnej skúšky. Cieľom učebnice je nielen poskytnúť študentom široký diapazón vedomostí, ale ich aj oboznámiť s jednotlivými časťami skúšky a typmi úloh v zadaniach na Reading, Speaking Language in use a Listening. 

Na tomto odkaze nájdete webinár k učebniciam Úspešná maturita Anglický jazyk B1 a B2.


 • 34.60 € 15 ks a viac
 • 39.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 39.60 € menej ako 15 ks
 • 34.60 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

"Must have" na každú maturitnú skúšku. Balíček Úspešná maturita SjL + Dejepis + ANJ B2 prevedie každého budúceho maturanta zodpovednou prípravou na skúšku dospelosti.

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Obsahuje časti Slovenský jazyk, Literatúra a Sloh so vzorovými otázkami a vypracovaniami, súhrnný maturitný test i slovník literárnej teórie.

Úspešná maturita Dejepis obsahuje všetky cieľové požiadavky z dejepisu, ktoré sú chronologicky usporiadané v šiestich farebne odlíšených tematických okruhoch. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú po­žiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach. Cieľové požiadavky sú vypracované na všetkých 3 úrovniach - vedomosit a porozumenie, aplikácia a analýza, syntéza a hodnotenie.

Úspešná maturita Anglický jazyk - B2 ponúka kompletne spracovaných 25 maturitných tém, potrebných na prípravu na externú a internú časť maturitnej skúšky. Cieľom učebnice je nielen poskytnúť študentom široký diapazón vedomostí, ale ich aj oboznámiť s jednotlivými časťami skúšky a typmi úloh v zadaniach na Reading, Speaking Language in use a Listening. 

Na tomto odkaze nájdete webinár k učebniciam Úspešná maturita Anglický jazyk B1 a B2.


Obsah

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra

Časť Slovenský jazyk obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a dejín jazyka, ktoré sú doplnené o myšlienkové mapy pre upevnenie vedomos­tí. Svoje poznatky si študent môže overiť v didaktických testoch s úlohami vychádzajúcimi z ukážok literárnych diel.
Časť Sloh zahŕňa vzorové písomné práce študentov rôznych funkčných jazykových štýlov s využitím rôznych slohových útvarov. Študent tu nájde základné znaky žánru, ako aj typické lexikálne a syntaktické prostried­ky daného slohového útvaru.
Časť Literatúra obsahuje stručný a výstižný historicko-spoločenský kontext literárnych dejín, znaky literárneho obdobia, umeleckých smerov, charak­teristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov a ich diel. Súčasťou každého literárneho obdobia sú tematické didaktické testy zostavené z úloh týkajúcich sa literárnych ukážok. 

Učebnica obsahuje aj súhrnný modelový maturitný test. V závere publikácie je prehľad literárnych dejín a stručný slovník literárnej teórie. Súčasťou publikácie sú riešenia tematických testov.Benefity publikácie:

 • učivo je spracované do 23 základných častí - JAZYK, SLOH a LITERATÚRA 
 • jazyková časť obsahuje teoretický prehľad jazykového systému, didaktické testy s ukážkami literárnych diel a 5 modelových testov
 • slohová časť obsahuje vzorové slohové práce a návod na efektívnu prípravu slohovej práce vrátane metodiky zaraďovania textov do jazykových štýlov a ich korektného zhodnotenia
 • literárna časť obsahuje okrem vypracovaní jednotlivých maturitných tém i súvisiaci historicko-spoločenský kontext, didaktické testy a v závere i grafický prehľad literárnych dejín a slovník literárnej teórie


Úspešná maturita - Dejepis

Publikácia poskytne skvelú oporu všetkým, ktorí sa rozhodli pre maturitu z tohto komplexného predmetu, alebo ich čakajú prijímacie skúšky. Obsahuje 6 okruhov (Úvod do štúdia dejepisu, Počiatky ľudovej kultúry a civilizácie, Pravek, Starovek, Stredovek, Novovek a Dejiny 21. storočia). V každom okruhu nájdete zadania vyhovujúce 3 kategóriám cieľových požiadavok - vedomostiam, analýze a syntéze. Súčasťou okruhov je aj doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr, ktoré sa objavujú aj v maturitných zadaniach, a študenti isto ocenia aj vzorovú analýzu. Záver cieľovej požiadavky tvoria námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie si osvojiť, pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si vlastný kritický názor. Orientáciu v problematike uľahčí praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach.
Benefity publikácie:

 • každá kapitola je označená názvom cieľovej požiadavky, poradovým číslom požiadavky (3), podčíslom (3.11) a úrovňou (A, B, C). 
 • cieľové požiadavky sú vypracované na úrovniach Vedomosti a porozumenie, Aplikácia a analýza, Syntéza a hodnotiace posudzovanie. 
 • doplnkový obrazový materiál, ukážka historických dokumentov či karikatúr spolu s ukážkovou analýzou  a otázkami
 • námety na diskusiu, ktoré pomáhajú študentom lepšie pochopiť dané učivo, diskutovať o ňom a vytvárať si kritický názor
 • praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach a ich znalosť je súčasťou cieľových požiadaviekÚspešná maturita Anglický jazyk - B2 

Časť Hovorenie poskytuje študentom náhľad na štruktúru ústnej časti maturitnej skúšky a zároveň umožňuje rozvoj ich jazykových kompetencií. Cvičenia ponúkajú návod, ako postupovať pri opise vizuálnych podnetov.
Časť Počúvanie s porozumením zahŕňa nahrávky nahovorené native speakermi a hovoriacimi na jazykovej úrovni C2, prostredníctvom ktorých si žiaci overia schopnosť porozumieť hovorenému prejavu.
Časť Jazyk a jeho použitie pozostáva z troch autentických textov zahŕňajúcich široké spektrum gramatických konštrukcií a jazykových prostriedkov na upevnenie vedomostí na morfologickej, syntaktickej, lexikálnej a ortografickej rovine jazyka.
Časť Čítanie s porozumením pozostáva z troch textov rôznych žánrov s úlohami s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohami na priraďovanie a s úlohami s krátkou odpoveďou. Súčasťou učebnice je prepis audio nahrávok a kľúč správnych odpovedí.


Benefity publikácie:

 • učivo je spracované do 25 lekcií v súlade s tematickými okruhmi definovanými ŠPÚ
 • každá lekcia pozostáva zo štyroch častí podľa kľúčových zručností (speaking, listening, language in use a reading)
 • súčasťou učebnice sú audionahrávky vyhotovené native speakrami a hovoriacimi na úrovni C2 a prepis audionahrávok
 • s audionahrávkami možno pracovať bez použitia fyzického nosiča, na spustenie postačí načítanie QR kódu mobilným telefónom 
 • učebnica obsahuje množstvo doplnkových otázok na rozvoj jazykových a komunikačných kompetencií, ilustračné fotografie spoločne so vzorovými otázkami či ukážkové vypracovania úloh

    Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!