Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Výhodne Do vrecka 5

Akcia

Skladom - zasielame ihneď!

Výhodne Do vrecka 5

Do väčšieho vrecka sa toho aj viac zmestí. Balík pre predmety fyzika, geografia a chémia sme doplnili o praktické brožúrky formátu A6 pre predmety slovenský jazyk a matematika. 

 • 6.50 €
 • Cena:
 • 6.50 €

Počet kusov

Obsah

Do väčšieho vrecka sa toho aj viac zmestí. Balík pre predmety fyzika, geografia a chémia sme doplnili o praktické brožúrky formátu A6 pre predmety slovenský jazyk a matematika. 


Fyzika  

·  Fyzika ako veda

·  Telesá a látky

·  Prehľad fyzikálnych veličín

·  Sila. Pohyb

·  Správanie telies v kvapalinách a plynoch

·  Mechanická práca. Energia

·  Elektrina a magnetizmus

·  Svetlo

Geografia

·  Geografia ako veda

·  Planéta Zem

·  Zobrazovanie zemského povrchu

·  Príroda Zeme

·  Obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo

·  Regionálna geografia sveta

·  Austrália a Oceánia

·  Polárne oblasti Zeme

·  Amerika

·  Afrika

·  Ázia

·  Európa

·  Slovenská republika 

Chémia

·  Chemické látky a zmesi

·  Roztoky

·  Voda

·  Vzduch

·  Časticové zloženie látok atómy a molekuly

·  Chemické reakcie

·  Názvoslovie anorganických zlúčenín

·  Chemické výpočty

·  Organická chémia (chémia zlúčenín uhlíka)

·  Uhľovodíky

·  Prírodné zlúčeniny

·  Chémia bežného života

·  Chemické pomôcky

·  Periodická tabuľka chemických prvkov 

Slovenčina

 • Jazyk, reč, písmo
 • Pôvod slovenského jazyka
 • Národný jazyk
 • Dejiny slovenského jazyka
 • Hláska a písmeno
 • Spodobovanie
 • Rytmické krátenie
 • Prozodické vlastnosti reči
 • Veľké písmená
 • Vybrané slová
 • Samohláska „ä“
 • Rozdeľovanie slov
 • Interpunkčné znamienka
 • Členenie slovnej zásoby
 • Rozširovanie slovnej zásoby
 • Vzťahy medzi slovami
 • Jazykové slovníky
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia
 • Komplexný morfologický rozbor
 • Druhy viet
 • Vetné členy
 • Vetné sklady
 • Komplexný vetný rozbor
 • Jazykový štýl
 • Slohový postup

Matematika

·  Číselné množiny. Rímske číslice

·  Prirodzené čísla

·  Desatinné čísla

·  Zlomky

·  Celé čísla

·  Percentá, promile. Úrokovanie

·  Pomer. Priama a nepriama úmernosť

·  Premenná, výraz, rovnica

·  Mocniny a odmocniny

·  Lineárne rovnice a nerovnice

·  Lineárna funkcia

·  Kombinatorika

·  Pravdepodobnosť a štatistika

·  Geometria a meranie

·  Obdĺžnik a štvorec

·  Kruh a kružnica

·  Uhol. Operácie s uhlami

·  Rovnobežníky

·  Trojuholník

·  Pytagorova veta

·  Hranoly

·  Objem a povrch telies

·  Súmernosť v rovine

·  Grafické znázornenie závislostiMáte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie