Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

VEREJNÉ VYHLÁSENIE ZA OTVORENIE UČEBNICOVÉHO TRHU NA SLOVENSKU

VEREJNÉ VYHLÁSENIE ZA OTVORENIE UČEBNICOVÉHO TRHU NA SLOVENSKU

V mene študentov, učiteľov, odbornej obce, vydavateľov, občianskych iniciatív a všetkých, ktorým stav nášho školstva nie je ľahostajný, žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pozornosť a vyvodenie konkrétnych legislatívnych opatrení v problematike obstarávania učebníc na Slovensku.

Odmietame považovať každoročný problém s nedostatkom alebo meškaním učebníc len za nepríjemný fakt. Uzavretý učebnicový systém, európska rarita, ktorú okrem nás používa už len Malta, Cyprus či Grécko, je trvalou príčinou nedostatku a nekvality študijných materiálov, oneskorených dodávok učebníc do škôl a v širšom meradle i nevyhovujúcich výsledkov našich žiakov v medzinárodných meraniach.

Nesúhlasíme, aby o tom, aké učebnice budú využívať tisíce žiakov na základných a stredných školách, centrálne rozhodovalo ministerstvo školstva.

Nesúhlasíme, aby sa schválené učebnice vyberali prostredníctvom verejných obstarávaní, a to z dôvodov:

-  komplikovaných podmienok zapojenia do súťaže návrhov učebníc,
-  nerealistických termínov na odovzdanie súťažného návrhu na učebnicu,
-  výberu víťazných učebníc na základe hodnotenia niekoľkých členov konkurznej komisie, ktorá má právo rozhodnúť, ktorá učebnica bude vhodná pre tisícky žiakov, no učiteľ, ktorý ich pozná, takúto právomoc nemá,
-  minimálnej bezplatnej alternatívy učebníc, keďže víťaz obstarávania je vo väčšine prípadov len jeden,
-  samostatného výberu distribútora učebníc prostredníctvom ďalšieho verejného obstarávania, čo je zdĺhavý byrokratický proces a v konečnom dôsledku len plytvá verejnými zdrojmi,
-  vytrácania prirodzenej konkurencie medzi učebnicami, ktorá by mohli priniesť zvýšenie ich kvality.

Navrhujeme otvorenie učebnicového trhu a zmenu legislatívy v nasledujúcich bodoch:

-  zrušiť verejné obstarávania na tvorbu nových učebníc, čím sa eliminuje ich nárazová príprava a ochráni sa potrebná kvalita,
-  inšpirovať sa českým učebnicovým modelom a umožniť autorovi predložiť návrh učebnice na schválenie v ľubovoľnom termíne,
-  zaradenie učebnice v súlade so Štátnym vzdelávacím programom na zoznam schválených učebníc, ktoré má škola právo bezplatne si objednať,
-  prenechať nákup učebníc školám,
-  povoliť samostatnú distribúciu vydavateľstvami a obmedziť tak kapacitné, logistické i časové komplikácie.

Ďalej žiadame o opätovné prehodnotenie a implementáciu dokumentu Učiace sa Slovensko, ktoré považuje otvorenie učebnicového trhu za jednu z nevyhnutných reforiem súčasného školstva.

Žiadame o vypočutie hlasov verejnosti a v prvom rade učiteľov a žiakov, ktorých sa táto situácia bytostne týka. Dajme im príležitosť byť konkurencieschopnými v medzinárodných meraniach i v živote. Otvorme učebnicový trh a priblížme sa Česku, Poľsku, Rakúsku či Fínsku. Neostaňme čiernou dierou Európy s ukazovateľmi na úrovni Kostariky či Peru. Najväčšia reforma školstva v samostatných dejinách Slovenskej republiky je na dosah. Pomôžme trvalo zmeniť slovenské školstvo k lepšiemu.

Ak chcete podporiť toto vyhlásenie zverejnením svojho podpisu, kontaktujte nás na taktik@taktik.sk 

Vyhlásenie podporili (v abecednom poradí): 
Mgr. Markéta Andričíková, PhD., odborná asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., didaktička dejepisu na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Róbert Chovanculiak, Ph.D., analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD., didaktik dejepisu na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
PaedDr. Mgr. Bc. Viktor Križo, PhD., učiteľ matematiky, špeciálny pedagóg
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., vedúca Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
Martina Tomanová, ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica
Dr.h.c., mult. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., emeritný profesor Univerzity Komenského v  Bratislave
Mgr. Oto Žarnay, poslanec Národnej rady SR

Inštitúcie: 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
Iniciatíva slovenských učiteľov
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

VEREJNÉ VYHLÁSENIE ZA OTVORENIE UČEBNICOVÉHO TRHU NA SLOVENSKU