Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Podporte nás v súťaži MastersGate a vyhrajte!

Radi u nás nakupujete? Dúfame, že áno! My však chceme stále zlepšovať naše služby pre vás! Pomôžte nám v súťaži MastersGate, aby sa vám na našom e-shope nakupovalo ešte lepšie!  V prípade víťazstva v našej kategórii budeme zaradení do hry o program, ktorý nám pomôže zdokonaliť náš e-shop a skvalitniť Váš nákup u nás. 

Navyše, za váš hlas vás aj odmeníme! Stačí sa zapojiť do súťaže na našom Facebook profile, zahlasovať za naše vydavateľstvo a súťažíte o náš titul Pravopisné finty! 

Hlasujte TU: 


Ď A K U J E M E !!!!


Podmienky súťaže o titul Pravopisné finty:

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže SÚŤAŽTE S TAKTIKOM O PRAVOPISNÉ FINTY ! (ďalej aj ako „súťaž“) na Facebook profile vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/Vydavate%C4%BEstvo-Taktik-293113530705304/

 (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

Taktik vydavateľstvo, s.r.o.

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:

Krompašská 510/96

IČO:

45258767

Zapísaný v registri:

Košice I, odd. Sro

Číslo zápisu v registri:

vl.č.24508/V

DIČ:

2022906292

(ďalej len ako „vyhlasovateľ“)

II. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je účasť v hlasovaní na stránke www.mastersgate.com/hlasovanie/taktik a uvedenie čísla hlasu v  komentári pod súťažným príspevkom vyhlasovateľa súťaže na jeho Facebook profile.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 24.04.2018 do dňa 01.05.2018 do 24:00 hod. Najneskôr do dňa 01.05.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle článku III. splní podmienky podľa článku II.

3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

4. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Ďalej vyhlasujeme, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

5. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

V. CENA V SÚŤAŽI

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu: edukačný materiál Pravopisné finty. 

2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie piatich súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu (ďalej len “výhercovia”), sa uskutoční 02.05. 2018 pomocou náhodného generátora čísel, ktorý náhodne určí výhercov súťaže.

2. Vyžrebovaní výhercovia budú uverejnení v príspevku na Facebook profile vyhlasovateľa. Odovzdanie cien (kuriérom, poštou, osobne) je vecou dohody vyhlasovateľa súťaže a výhercov.

3. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne, alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

4. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

5. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

2. Ustanovenia tohto článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút súťaže.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatou cenou.

V Košiciach, dňa 24.04.2018

Taktik vydavateľstvo, s.r.o.


Podporte nás v súťaži MastersGate a vyhrajte!