Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Novinka

DODANIE DO 14 DNÍ

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Pracovná učebnica v maďarskej jazykovej mutácií pre 2. ročník ZŠ s VJM.

Munkáltató tankönyv az alapiskola 2. évfolyama számára. 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR!

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2  je v súlade s inovovaným ŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Učebnici bola udelená odporúčacia doložka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová

Počet strán: 56 strán

  • 5.50 € viac ako 10 ks
  • 5.50 € menej ako 10 ks

Odporúčacia doložka

  • Cena:
  • 5.50 € menej ako 10 ks
  • 5.50 € viac ako 10 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka – prírodovedné predstavy, prírodovedné postoje a spôsobilosti vedeckej práce, ako pozorovanie, tvorba predpokladov, meranie, verifikácia dát, práca s premennými, zovšeobecnenie a tvorba záverov. Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie