Kúpiť
Počítanie s porozumením 4 - Náčelník Bystrý orol