Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 3. ročník - dotovaný
Balík pre 3. ročník - dotovaný
  • 23.00 € 5 ks a viac
  • 26.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 26.30 € menej ako 5 ks
  • 23.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 3. ročník - dotovaný

Skladom

Balík pre 3. ročník - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík pre 3. ročník – dotovaný obsahuje publikácie s možnosťou využitia finančnej podpory Ministerstva školstva. Tretiaci v ňom nájdu učebnicu a pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 3, pracovný zošit Čítanie s porozumením 3 – Berta a jej kamaráti, pracovné učebnice Hravá prírodoveda 3 a Pracovné vyučovanie 3 a pracovný zošit Hravá vlastiveda 3. Tituly efektívne pomôžu precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a pracovného vyučovania. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie a fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a pre deti motivujúce úlohy. 
  • 23.00 € 5 ks a viac
  • 26.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 26.30 € menej ako 5 ks
  • 23.00 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík pre 3. ročník – dotovaný obsahuje publikácie s možnosťou využitia finančnej podpory Ministerstva školstva. Tretiaci v ňom nájdu učebnicu a pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 3, pracovný zošit Čítanie s porozumením 3 – Berta a jej kamaráti, pracovné učebnice Hravá prírodoveda 3 a Pracovné vyučovanie 3 a pracovný zošit Hravá vlastiveda 3. Tituly efektívne pomôžu precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a pracovného vyučovania. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie a fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a pre deti motivujúce úlohy. 
Obsah

Slovenčina Nezábudka 3 – učebnica

Učebnica Slovenský jazyk pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. V tejto učebnici je učivo o nich doplnené výstižnými fotografiami a motivačnými textami, vďaka ktorým môžu žiaci lepšie pochopiť ich význam a taktiež si ich ľahšie zapamätajú, keďže si tak v pamäti vytvoria aj významové, prípadne vizuálne prepojenie. Pri výbere vybraných slov vychádzali autori z aktívnej slovnej zásoby detí i požiadaviek, ktoré budú na nich kladené vo vyšších ročníkoch. Učebnica je doplnená o 10 diktátov, ktorých zameranie je v súlade s iŠVP. Diktáty tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené.Slovenčina Nezábudka 3 – pracovný zošit

Pracovný zošit Slovenský jazyk 3 nadväzuje na učebnicu a obsahuje množstvo rôznorodých úloh, vďaka ktorým si žiaci ešte viac upevnia nadobudnuté vedomosti. Pri riešení sa môžu zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, dopĺňať chýbajúce písmená do jedálneho lístka, vyfarbovať obrázky z plôšok podľa zadania, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, triediť slová do skupín podľa vopred určených podmienok, hľadať cestu v bludiskách a labyrintoch, dopĺňať chýbajúce slová do komiksu a podobne. Názvy tém v pracovnom zošite korešpondujú s názvami uvedenými v učebnici, čo umožňuje rýchlu orientáciu v zošite a vyhľadávanie príslušnej pracovnej strany.Čítanie s porozumením 3 - Berta a jej kamarátiČítanie s porozumením 3 – Berta a jej kamaráti

Publikácia je ideálnym pomocníkom na osvojenie a zdokonalenie čítania s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti aj informačných textov. Do učebnice sú preto zahrnuté aj také útvary ako recept, leták, list, plán, zoznam a tabuľka. So všetkými týmito útvarmi sa zoznamujú žiaci na hodinách slovenského jazyka v druhom alebo treťom ročníku. Všetky texty spájajú veselé i vážne príbehy korytnačky Berty a jej lesných kamarátov.
Pracovné vyučovanie 3

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Žiaci nadobudnú nielen teoretické vedomosti, množstvo úloh je totiž zameraných na praktické zručnosti a prácu s rôznymi materiálmi (papier, textil, plast, kov) a rôznymi technikami. Tým sa rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalšie životné a spoločenské uplatnenie. Súčasťou učebnice sú aj poznatky o bezpečnosti na ceste, stravovaní a príprave pokrmov, ľudových tradíciách a remeslách. 
Hravá prírodoveda 3 – pracovná učebnica

Pracovná učebnica Hravá prírodoveda 3 určená pre žiakov 3 ročníka základných škôl plynule nadväzuje na pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ. Je plne v súlade s inovovaným ŠVP. Rozdelená je do 4 tematických celkov - Neživá príroda, Človek, Živočíchy, Rastliny a huby.  Ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o nové skutočnosti, ktoré im pomôžu utvoriť si celkový obraz o preberanej téme. Na zápätí väčšiny strán sa nachádzajú výkonové štandardy podľa iŠVP.
Hravá vlastiveda 3 – pracovný zošit

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 3, určený pre žiakov 3. ročníka základných škôl, je vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.  Rozdelený je do 8 kapitol (Škola a jej okolie, Jeseň, Miestna krajina, Zima, Život v minulosti a dnes, Jar, Krajina, v ktorej žijeme, Leto). Prostredníctvom pútavých a kreatívnych cvičení sa žiaci naučia objavovať prírodu a ľudské výtvory, pozorovať premeny prírody, orientovať sa v priestore a čase a rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!