Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 2. ročník - dotovaný
Balík pre 2. ročník - dotovaný
  • 19.40 € 5 ks a viac
  • 22.20 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 22.20 € menej ako 5 ks
  • 19.40 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 2. ročník - dotovaný

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 2. ročník - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík pre 2. ročník – dotovaný obsahuje publikácie s možnosťou využitia finančnej podpory Ministerstva školstva. Druháci v ňom nájdu učebnicu a pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 2, pracovný zošit Čítanie s porozumením 2 – Na babkinom dvore, hudobnú písanku Hudobníček 2 a učebnicu Prvouka 2. Tituly efektívne pomôžu precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka, hudobnej výchovy a prvouky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie a fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a pre deti motivujúce úlohy.
  • 19.40 € 5 ks a viac
  • 22.20 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 22.20 € menej ako 5 ks
  • 19.40 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík pre 2. ročník – dotovaný obsahuje publikácie s možnosťou využitia finančnej podpory Ministerstva školstva. Druháci v ňom nájdu učebnicu a pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 2, pracovný zošit Čítanie s porozumením 2 – Na babkinom dvore, hudobnú písanku Hudobníček 2 a učebnicu Prvouka 2. Tituly efektívne pomôžu precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka, hudobnej výchovy a prvouky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie a fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a pre deti motivujúce úlohy.
Obsah

Slovenský jazyk Nezábudka 2 – učebnica

Učebnica Slovenský jazyk 2 z edície Nezábudka je vypracovaná v súlade s iŠVP. Koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, spracovanie je ale pútavé, s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. V učebnici nájdete ľahko zapamätateľné básne či zaujímavé texty vytvorené špeciálne pre túto učebnicu, ktoré zrozumiteľne podávajú nové učivo. Na učebnicu priamo nadväzuje pracovný zošit – cez piktogramy v učebnici si jednoducho nájdu príslušnú tému a ďalšie cvičenia k nej v pracovnom zošite.
Slovenský jazyk Nezábudka 2 – pracovný zošit

Pracovný zošit priamo nadväzuje na preberané učivo v učebnici Slovenský jazyk 2 – Nezábudka. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré korešpondujú s názvami v učebnici. Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP.

Čítanie s porozumením 2 – Na babkinom dvore 

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základnej školy. Niektoré úlohy sú zamerané aj na matematickú, finančnú alebo prírodovednú gramotnosť. Publikácia obsahuje zaujímavé umelecké i vecné texty, ktoré budú žiakov pozitívne motivovať k práci s textom. Štruktúra úloh je koncipovaná tak, aby boli žiaci schopní pracovať samostatne.
Hudobníček 2

Žiaci sa hravou formou zoznámia s taktami, hudobnými nástrojmi, značkami a predznamenaniami. Obsahuje teoretické poznatky, ale i množstvo praktických úloh, napríklad rôzne rytmické cvičenia. Zoznámia sa s dôležitými hudobnými pojmami ako andante, allegro či vivace, dozvedia sa aký je rozdiel medzi altom a sopránom a naučia sa aj to, čo sa stane keď pred notu napíšu krížik alebo b. Hudobníček je určený všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre prvý stupeň základných škôl, je spracovaný do motivovaných tematických celkov s odporúčaním pre konkrétny ročník. 
Prvouka 2

Učebnica Prvouka 2 určená žiakom 2 ročníka základných škôl je vypracovaná v súlade s iŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol (Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a jej skúmanie, Človek a spoločnosť) a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 2. ročník - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 2. ročník - dotovaný
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok)
Interaktívna Prvouka pre 2. ročník (licencia na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna Prvouka pre 2. ročník (licencia na 1 rok)
Interaktívny zošit Čítanie s porozumením 2 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Čítanie s porozumením 2 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodní podmínky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!