Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík 8. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Balík 8. ročník

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 8. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 8. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 8 - v súlade s iŠVP, Hravá slovenčina 8, Hravá literatúra 8, Hravá geografia 8 - v súlade s iŠVP, Hravá biológia 8 - v súlade s iŠVP, Hravá fyzika 8, Hravá chémia 8, Hravý dejepis 8 - v súlade s iŠVP, Hravá technika 8. Zakúpte si výhodný Balík pre 8. ročník a ušetríte až 4,50 € oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).


 • 23.50 € 5 ks a viac
 • 27.60 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 27.60 € menej ako 5 ks
 • 23.50 € 5 ks více

Počet kusov

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 8. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 8. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 8 - v súlade s iŠVP, Hravá slovenčina 8, Hravá literatúra 8, Hravá geografia 8 - v súlade s iŠVP, Hravá biológia 8 - v súlade s iŠVP, Hravá fyzika 8, Hravá chémia 8, Hravý dejepis 8 - v súlade s iŠVP, Hravá technika 8. Zakúpte si výhodný Balík pre 8. ročník a ušetríte až 4,50 € oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).


Obsah


Balík pre 8. ročník ZŠ obsahuje tituly:

 • Hravá matematika 8
 • Hravá slovenčina 8
 • Hravá literatúra 8
 • Hravá geografia 8
 • Hravá biológia 8
 • Hravá fyzika 8
 • Hravá chémia 8
 • Hravý dejepis 8
 • Hravá technika 8


Pracovný zošit Hravá matematika 8 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 


Pracovný zošit Hravá slovenčina 8 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 8 výhodne v  Balíku Hravá slovenčina 8 + Hravá literatúra 8!Pracovný zošit Hravá literatúra 8 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií. Objednajte si pracovný zošit Hravá literatúra 8 výhodne v Balíčku Hravá slovenčina 8 a Hravá literatúra 8!
Pracovný zošit Hravá geografia 8 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti. Opakovacie testy pomôžu žiakom preveriť získané vedomosti a rozmanité typy úloh zase otestujú pozornosť, dedukciu, komplexné uvažovanie aj orientačný zmysel pri práci so slepou aj klasickou mapou.

Pracovný zošit Hravá biológia 8 napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Pracovný zošit Hravá fyzika 8 prostredníctvom plnofarebného moderného dizajnu podporuje záujem žiakov a preberané učivo. Úlohy podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu a správne používanie vzorcov. V Hravej fyzike 8 budú žiaci skúmať vlastnosti svetla, jeho odraz a lom, pohyb telies, mechanickú prácu či energie v prírode.


Rozdiel medzi prvkami a zlúčeninami, chemické vzorce a chemické prvky a ich usporiadanie v periodickej tabuľke prvkov i chemické zlúčeniny a reakcie. Všetky tieto témy si žiaci precvičia v atraktívnych a zaujímavých úlohách v pracovnom zošite Hravá chémia 8.  Úlohy vychádzajú zo situácií a javov, ktoré sú žiakom blízke z každodenného života, čo prispeje k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu osvojeniu učiva. Dôraz sa kladie najmä na to, aby žiaci zvládli objektívne pozorovať a popísať pozorované. Žiaci tak pri riešení úloh merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú predpoklady a tvoria závery. 
V pracovnom zošite Hravý dejepis 8 žiaci nahliadnu do víru revolučnej Európy, stanú sa svedkami formovania moderných národov, spolu s našimi dejateľmi prejdú neľahkú cestu formovania slovenského národa na moderný národ a svoje historické putovanie zavŕšia v Rakúsko-Uhorsku. Množstvo motivačných úloh, graficky pútavé spracovanie jednotlivých tém či ilustrované portréty historických osobností podporujú záujem žiakov o poznanie dôležitých medzníkov v dejinách ľudstva.


Žiaci sa v pracovnom zošite Hravá technika 8 bližšie oboznámia s domácimi elektrickými spotrebičmi, ktoré nám uľahčujú každodenný život, preniknú do tajov technickej elektroniky a prenosu signálov, rozšíria si poznatky a zručnosti v oblasti technickej tvorby (rysovanie technických výkresov, príprava technickej dokumentácie), nadobudnú nové poznatky z oblasti sveta práce, osobných príjmov a daní, zamerajú sa na analýzu svojej osobnosti a výber budúceho povolania. Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!