Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík 7. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Balík 7. ročník

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 7. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 7. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 7, Hravá slovenčina 7, Hravá literatúra 7, Hravá geografia 7, Hravá biológia 7, Hravá fyzika 7, Hravá chémia 7, Hravý dejepis 7, Hravá technika 7. Zakúpte si výhodný Balík pre 7. ročník a ušetríte až 4,50 € oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).


 • 23.50 € 5 ks a viac
 • 27.60 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 27.60 € menej ako 5 ks
 • 23.50 € 5 ks více

Počet kusov

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 7. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 7. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 7, Hravá slovenčina 7, Hravá literatúra 7, Hravá geografia 7, Hravá biológia 7, Hravá fyzika 7, Hravá chémia 7, Hravý dejepis 7, Hravá technika 7. Zakúpte si výhodný Balík pre 7. ročník a ušetríte až 4,50 € oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).


Obsah


Balík pre 7. ročník ZŠ obsahuje tituly:

 • Hravá matematika 7
 • Hravá slovenčina 7
 • Hravá literatúra 7
 • Hravá geografia 7
 • Hravá biológia 7
 • Hravá fyzika 7
 • Hravá chémia 7
 • Hravý dejepis 7
 • Hravá technika 7


Pracovný zošit Hravá matematika 7 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Jednotlivé úlohy sú rozlične štylizované – v Hravej slovenčine nájdeme úlohy na dopĺňanie slov, tvorenie vlastných slohov, označenie správnej možnosti a ďalšie. Rozmanitosť cvičení motivuje žiaka k záujmu o rodný jazyk, zároveň ho cibria v práci s textom a jeho porozumením. Objednajte si pracovný zošit Hravá literatúra 7 výhodne v Balíku Hravá slovenčina 7 a Hravá literatúra 7!Pracovný zošit Hravá literatúra 7 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.Testy na opakovanie, osemsmerovky, tajničky, doplňovačky, spojovačky a mnoho iných rozmanitých úloh (kreatívne duše potešia ďalšie výtvarné úlohy -  znázornenie rôznych čarovných predmetov či lúpežného meča), sú zamerané na získanie nových poznatkov z konkrétnych okruhov literatúry. Žiaci budú aktívne precvičovať prácu s textom a jeho porozumením a taktiež si overia vedomosti získané v prechádzajúcich ročníkoch. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 7 výhodne v Balíku Hravá slovenčina 7 a Hravá literatúra 7!Pracovný zošit Hravá geografia 7 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.


Pracovný zošit Hravá biológia 7 napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. 


Pracovný zošit Hravá fyzika 7 prostredníctvom plnofarebného moderného dizajnu podporuje záujem žiakov a preberané učivo. Úlohy podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu a správne používanie vzorcov. V Hravej fyzike 7 sa žiaci stretnú s veličinami teploty a času a s rôznymi typmi procesov - s premenou kvapaliny na plyn, plynu na kvapalinu, topením a tuhnutím, výmenou tepla a využitím energie, ktorá pri rôznych procesoch vzniká.

Hnitie ovocia a zeleniny, spaľovanie benzínu, kysnutie mlieka či niečo absolútne nevyhnutné a zároveň prirodzené ako dýchanie - to všetko je chémia. Zoznámiť žiakov s chemickými dejmi, zákonmi a javmi teraz môže byť zaujímavé a vzrušujúce s pracovným zošitom Hravá chémia 7. V pracovnom zošite nájdete tajničky, rôzne doplňovačky, úlohy na zamyslenie a pozorovanie, ktoré žiakov prostredníctvom situácií a javov z bežného života oboznamujú s chemickou podstatou, chemickými zákonmi a dejmi. 


Pracovný zošit Hravý dejepis 7 sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti svetových a národných dejín. Žiaci sa prenesú do obdobia Veľkomoravskej ríše, oboznámia sa so životom našich predkov v Uhorskom kráľovstve, stanú sa súčasťou novovekej európskej spoločnosti a svoju historickú cestu zavŕšia na dvore Habsburgovcov. Nosným pilierom pracovného zošita je práca s historickými textami a mapami, ktorá podporuje nácvik čítania s porozumením, pomáha dotvárať celkový obraz daného historického obdobia a vedie žiakov ku kritickému mysleniu ako dôležitému aspektu hodnotenia historických udalostí, a to nestranne, s cieľom vytvoriť si vlastný názor.
Pracovný zošit Hravá technika 7 je skvelým pomocníkom na hodinách technickej výchovy. Obsahuje množstvo praktických úloh, ktoré rozšíria poznatky a zručnosti žiakov z oblasti grafickej komunikácie, oboznámia ich s rôznymi druhmi technických materiálov, ako sklo, guma, textil a nahliadnu aj do sveta strojov a zariadení používaných v domácnosti. Vďaka téme „Svet práce“ sa pripravia na reálne situácie, ktoré ich čakajú neskôr v živote - pripravia sa na pracovný pohovor, vytvoria si životopis a motivačný list. Graficky pútavé spracovanie jednotlivých tém a zaujímavé motivačné úlohy podporujú záujem žiakov nielen o oblasť techniky, ale aj o vlastné sebapoznávanie ako dôležitý predpoklad úspešného vstupu na trh práce. 


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!