Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík 6. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Balík 6. ročník

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 6. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 6. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 6, Hravá slovenčina 6, Hravá literatúra 6, Hravá geografia 6, Hravá biológia 6, Hravá fyzika 6, Hravý dejepis 6, Hravá technika 6. Zakúpte si výhodný Balík pre 6. ročník a ušetríte až 3,60 € oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).
 • 21.10 € 5 ks a viac
 • 24.70 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 24.70 € menej ako 5 ks
 • 21.10 € 5 ks více

Počet kusov

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 6. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 6. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 6, Hravá slovenčina 6, Hravá literatúra 6, Hravá geografia 6, Hravá biológia 6, Hravá fyzika 6, Hravý dejepis 6, Hravá technika 6. Zakúpte si výhodný Balík pre 6. ročník a ušetríte až 3,60 € oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).
Obsah


Balík pre 6. ročník ZŠ obsahuje tituly:

 • Hravá matematika 6
 • Hravá slovenčina 6
 • Hravá literatúra 6
 • Hravá geografia 6
 • Hravá biológia 6
 • Hravá fyzika 6
 • Hravý dejepis 6
 • Hravá technika 6


Pracovný zošit Hravá matematika 6 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu.Tajničky, krúžkovacie i dopisovacie cvičenia a iné tvorivé úlohy v Hravej slovenčine 6 sú doplnené vhodnými ilustráciami. Spolu ponúkajú ideálny komplexný súhrn vedomostí z literatúry, ktoré by mal ovládať žiak šiestej triedy. Učia ho pracovať s textom, analyzovať a dedukovať, čím rozvíjajú jeho ďalšie schopnosti, kreatívne myslenie a, samozrejme, aj slovnú zásobu. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 6 výhodne v Balíku Hravá slovenčina 6 a Hravá literatúra 6!

Pracovný zošit Hravá literatúra 6 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Žiaci sú prostredníctvom jednotlivých zadaní vedení k porozumeniu textu, dedukcii, rozlišovaniu umeleckých jazykových prostriedkov a formulovaniu myšlienok či poučení. Pracujú s významom prečítaných ukážok známych i menej známych literárnych textov – Zuzanka Hraškovie, Havran a líška, Princ a bedár, Maroško, Princezná so zlatou hviezdou na čele a ďalšími. Na záver sú zaradené opakovacie testy, ktoré testovou formou overujú nadobudnuté znalosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá literatúra 6 výhodne v Balíku Hravá slovenčina 6 a Hravá literatúra 6!
Pracovný zošit Hravá geografia 6 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.

Pracovný zošit Hravá biológia 6 napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu.

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 prostredníctvom plnofarebného moderného dizajnu podporuje záujem žiakov o preberané učivo. Úlohy podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu a správne používanie vzorcov. V Hravej fyzike 6 sa žiaci stretnú s vlastnosťami kvapalín, plynov a pevných látok a preskúmajú správanie telies v kvapalinách a plynoch. 

Vydajte sa na vzrušujúcu cestu do minulosti s Hravým dejepisom 6! Zoznámte sa s našimi predkami - australopitekom či Homo habilis, civilizáciami starého Orientu, klasického Grécka a Rímskeho cisárstva. S pracovným zošitom Hravý dejepis 6 sa stanete svedkami vzniku i pádu veľkých ríš, zažijete sťahovanie národov a svoju cestu zavŕšite na dvoroch mocných stredovekých kráľovstiev. Množstvo motivačných úloh, graficky pútavé spracovanie jednotlivých tém či ilustrované portréty historických osobností podporujú záujem žiakov o poznanie dôležitých medzníkov v dejinách ľudstva. 
Nahliadnite do minulosti a zoznámte sa so slávnymi vynálezcami a ich objavmi, osvojte si technologický postup výroby, základy grafickej komunikácie v technike a spoznajte rôzne druhy materiálov a spôsob ich spracovania. S pracovným zošitom Hravá technika 6 žiaci preniknú aj do sveta elektrickej energie, spoznajú jednoduché stroje, mechanizmy a prevody, ktoré uľahčujú ľuďom prácu. Vďaka množstvu kreatívnych, pútavých a praktických úloh, projektov a námetov na prácu s rôznymi materiálmi je pracovný zošit skvelým sprievodcom na predmete technika pre 6. ročník základných škôl. 

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!